KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Problematika pracovního prostředí – výsledky kontrolní činnosti v roce 2009

Úvod / Občanům / Problematika pracovního prostředí – výsledky kontrolní činnosti v roce 2009

Státní zdravotní dozor v problematice pracovního prostředí byl zaměřen zejména na kontroly rizikových prací (928 kontrol), na práce, při nichž se manipuluje s břemeny (297 kontrol), na provozovny s výskytem nemocí z povolání (194 kontrol) a na kontrolu zajištění závodní lékařské preventivní péče (1.027 kontrol). Celkem bylo pracovníky odboru hygieny práce KHS Ostrava provedeno 3.323 kontrol a bylo vydáno 522 rozhodnutí ke kategorizaci prací. V počtu zaměstnanců pracujících v riziku je Moravskoslezský kraj na 1. místě v rámci ČR. V roce 2009 dosáhl hodnoty 84.037, což je téměř dvojnásobek počtu Středočeského kraje, který je druhý v pořadí. V posledních letech dochází k nárůstu, který je vyvolán rozvojem průmyslových zón a návazností na automobilový průmysl. Přibývá zejména riziko lokální svalové zátěže.

Dále bylo uskutečněno 388 šetření podmínek výkonu práce k posouzení možného vzniku nemoci z povolání. I v tomto parametru figuruje Moravskoslezský kraj na 1. místě v rámci ČR. Jednoznačně převažují šetření s ohledem na poškození horních končetin z důvodu lokální svalové zátěže a expozice vibracím.

Během kontrol byly zjišťovány nedostatky v úrovni sanitárních zařízení a mikroklimatických podmínek na pracovištích, v nedostatečném vyhodnocení míry rizika působení sledovaných škodlivin na zdraví zaměstnanců – kategorizace prací a v nedostatečném zajištění závodní lékařské preventivní péče. Často se vyskytuje nedodržování požadavků na stavebně-technické zabezpečení pracovišť (čistota oken, světlíků, povrchu stěn a stropů) a zajišťování úklidu na pracovištích. Z důvodu zjištěných závad byly v 29 případech uloženy finanční sankce v celkové výši 296.000 Kč.

Již několik let se projevuje pokles počtu podnětů zaměřených na kvalitu pracovního prostředí. Této problematiky se v roce 2009 týkalo pouze 21 podnětů, vesměs s ohledem na úroveň sanitárních zařízení a mikroklimatických podmínek na pracovištích, z nichž jen 9 bylo hodnoceno jako oprávněných. Ve 3 případech byly za zjištěné závady uloženy pokuty v celkové výši 22.000 Kč.

V oblasti preventivní činnosti bylo vydáno celkem 3.145 stanovisek, z toho 1.397 stanovisek k projektové dokumentaci staveb a ke změně v užívání objektů a 837 stanovisek ke kolaudacím a k prozatímnímu užívání staveb. Z důvodu hospodářské deprese se většina stanovisek vydaných v roce 2009 se týkala méně náročných investičních akcí, adaptací či rekonstrukcí. Dále bylo projednáno 594 pravidel pro zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky.

Zveřejněno: 7.5.2010