Nahrávám...

Opatření při mimořádných okolnostech

Úvod / Občanům / Opatření při mimořádných okolnostech

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný správní orgán ochrany veřejného zdraví podle § 82 odst.1 a odst.2 písmene b) v řízení podle § 84 odst.1 písm.c) zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění vydává toto opatření :

Vyřazuje se

na území Moravskoslezského kraje z oběhu výrobek : Lízátko Upír – kulaté lízátko , růžovobílé barvy s výraznějšími červenými tečkami na červené umělohmotné špejli, balené v celofánu bez potisku, dodavatel : MORAVA on line, s r.o. , Keltičkova 34/333, Ostrava IČO 25822314

od okamžiku vyhlášení a zveřejnění tohoto opatření na úřední desce.

Podle § 76 písm.d) zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, je osoba při podnikatelské činnosti povinna písemně informovat podnikatele, kteří od ní odebírají výrobky, o tom, že tímto opatřením orgánu ochrany veřejného zdraví byl výrobek uvedený výše vyřazen z oběhu.

O množství vyřazeného zboží jsou adresáti tohoto opatření povinni neprodleně informovat telefonicky a následně bez průtahů i písemně Krajskou hygienickou stanici Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě na telefonním čísle 595 138 111 (133) a na adrese 702 00 Moravská Ostrava, Na Bělidle č.7.

Odůvodnění:

V rámci státního zdravotního dozoru byl dne 19.4.2005 a 16.5.2005 na základě podnětu ošetřující dětské lékařky na zdravotní potíže po konzumaci výše uvedeného výrobku odebrán vzorek k laboratornímu vyšetření. Laboratorním vyšetřením ze dne 11.5.2005 ( evidenční číslo protokolu 2169/2005/OCHL) a laboratorním vyšetřením ze dne 23.5.2005 ( evidenční číslo protokolu 2458/2005/OCHL), která byla provedena Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě bylo zjištěno, že výše uvedený výrobek neodpovídá požadavkům ustanovení § 10 odst.1 zákona č. 110/1997Sb. o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů v platném znění a vyhlášce č. 304/2004 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných a pomocných látek při výrobě potravin. Laboratorním vyšetřením bylo zjištěno a prokázáno, že výrobek obsahuje nadlimitní množství barviva E 122 Azorubin. Laboratorním vyšetřením byla prokázána přítomnost barviva azorubin v hodnotách 1550 mg/kg respektive 1220 mg/kg , kdy stávající legislativou je povolen obsah v cukrovinkách do 50 mg/kg. Zvýšený obsah barviva může u citlivých jedinců vyvolat zdravotní potíže, zejména alergickou reakci.

Ze shora uvedených důvodů bylo přikročeno k uplatnění zákonné pravomoci orgánu ochrany veřejného zdraví a vydáno opatření o vyřazení výše uvedeného výrobku z oběhu .

Ve smyslu § 95 odst.2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, zveřejnil orgán ochrany veřejného zdraví toto opatření na úřední desce Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě a na úředních deskách Hejtmanství Moravskoslezského kraje a obcí s rozšířenou působností.

Poučení :na toto rozhodování se nevztahuje správní řád.

Zveřejněno: 26.5.2005