KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Informace k provozu letních koupališť na území Moravskoslezského kraje

Úvod / Občanům / Informace k provozu letních koupališť na území Moravskoslezského kraje

V letošní sezóně bude provozováno na území Moravskoslezského kraje cca 40 areálů letních koupališť. Kromě toho jsou provozována také umělá venkovní koupaliště v areálech hotelů či penzionů v rámci služeb ubytovaným hostům.

Všichni provozovatelé koupališť jsou povinni zajistit, aby jakost vody v koupališti vyhovovala hodnotám stanoveným právním předpisem. Jsou povinni kvalitu vody pravidelně sledovat a vyhodnocovat, vést provozní záznamy. Výsledky měření a laboratorních vyšetření neprodleně (v elektronické podobě) sdělovat příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví. V Moravskoslezském kraji je to Krajská hygienická stanice MS kraje se sídlem v Ostravě a její územní pracoviště v bývalých okresních městech.

Krajská hygienická stanice MSK již provedla první kontroly plnění povinností provozovatelů. Zatím nebyly zjištěny zásadní nedostatky. Přestože hygienická služba má povinnost provádět kontrolu na místě jen 1x za sezónu, je skutečný počet kontrol vyšší podle zjištěné situace na jednotlivých koupalištích a rovněž podle vývoje počasí v letním období.

Nezávisle na těchto kontrolách budou prováděny i kontroly provozu dalších zařízení, souvisejících s provozem koupaliště (např. stravovací zařízení, stánky občerstvení, prodej zmrzliny ap.), které často mají jiného provozovatele a jejich provoz se řídí jinými předpisy.

  • V případě zjištění nedostatků při provozování letních koupališť může krajská hygienická stanice vůči provozovatelům uplatnit některá z represivních opatření:
  • při méně závažném porušení povinností uložení blokové pokuty do 1000 Kč
  • při závažných pochybeních uložení pokuty ve správním řízení až do výše 2 mil. Kč
  • vydat zákaz používání vody pro koupání

Závěrem je třeba uvést, že provozní kázeň a odborná způsobilost provozovatelů letních koupališť se v uplynulých letech podstatně zlepšila. Doufám, že i v letošní letní sezóně budou provozovatelé letních koupališť plnit řádně své povinnosti tak, aby nebylo ze strany KHS nutné přistupovat k sankcím.

Zveřejněno: 3.6.2005