Nahrávám...

Zkoušky znalosti hub

Úvod / Občanům / Zkoušky znalosti hub

Už mnoho let organizuje Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7 zkoušky znalosti hub. Pro tuto činnost je jmenována Komise pro přezkoušení odborné způsobilosti v oboru znalosti hub, složená z pracovníků Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě a mykologa. Zkoušky se konají minimálně 1x ročně, na jaře, v posledních letech se opakovaly s ohledem na zájem uchazečů také během letních měsíců. Ročně se zúčastní zkoušek průměrně 5 zájemců.

Možnost získat osvědčení prokazující odbornou způsobilost toho, kdo uvádí do oběhu volně rostoucí jedlé houby za účelem jejich prodeje spotřebiteli nebo k dalšímu zpracování pro potravinářské účely, využívají především prodejci hub na tržištích, někdy ti, kteří dodávají volně rostoucí houby k dalšímu zpracování. Provozovatelé stravovacích služeb, kteří mohou na základě získaného osvědčení používat k výrobě nebo přípravě pokrmů volně rostoucí nebo pěstované jedlé houby z vlastního sběru nebo pěstování, tuto možnost téměř nevyužívají.

Podmínky uvádění volně rostoucích jedlých hub do oběhu upravuje několik právních předpisů, zejména zákon č.110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č.475/2002 Sb. (vyhláška o zkoušce znalosti hub). Předmětem zkoušení je i Vyhláška Ministerstva zemědělství č.157/2003 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů, která stanoví kromě jiného i požadavky pro houby. Zkouška se skládá ze dvou částí – písemné a ústní. Předpokladem ústní zkoušky je úspěšné absolvování písemného testu. V případě neúspěchu může žadatel zkoušku opakovat nejdříve za 2 měsíce.

Ke zkoušce se může přihlásit jen osoba zletilá, mající osvědčení o zdravotní způsobilosti k této činnosti. Zdravotní způsobilost osvědčuje praktický lékař, u něhož je osoba registrována, součástí vyšetření je odborné vyšetření zraku. Platnost osvědčení je 10 let ode dne jeho vydání u osob ve věku do 60 let, 5 let u osob od 60 do 65 let a 2 roky u osob starších 65 let.

Za vydání osvědčení je stanoven správní poplatek ve výši 500,- Kč. Žádost je možné podat v sídle nebo na jednotlivých územních pracovištích Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje. Bližší informace lze získat na tel.595138134. Přesný termín konání zkoušky bude stanoven na základě došlých žádostí uchazečů, kteří budou o termínu konání zkoušky písemně vyrozuměni. Náležitosti žádosti jsou uvedeny na webových stránkách Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, kde je i formulář žádosti.

Zveřejněno: 9.2.2011