Nahrávám...

Kontrola bezpečnosti předmětů běžného užívání v roce 2010

Úvod / Občanům / Kontrola bezpečnosti předmětů běžného užívání v roce 2010

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě provádí kontrolu bezpečnosti předmětů běžného užívání, mezi které patří kosmetické prostředky, kuchyňské nádobí a náčiní, potravinářské obaly, hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let. Státní zdravotní dozor nad předměty běžného užívání je prováděn podle plánu kontrolní činnosti, pravidelně jsou odebírány vzorky výrobků k laboratornímu ověření jejich bezpečnosti. Kontroly jsou prováděny u výrobců, dovozců a distributorů předmětů běžného užívání. V rámci neplánovaných kontrol je v našem regionu ověřován výskyt nebezpečných výrobků, hlášených v rámci Evropského Společenství v systémech rychlého varování RASFF a RAPEX, řešeny jsou také podněty spotřebitelů a jiných dozorových orgánů. Předmětem dozoru v roce 2010 v tržní síti byla zejména kontrola značení výrobků, kdy jsou kontrolovány údaje nezbytné pro jejich identifikaci a informace důležité pro spotřebitele, jako jsou např. návody na použití a složení výrobků. U výrobců a dovozců předmětů běžného užívání byly kontroly zaměřeny zejména na kontrolu bezpečnosti výrobků a předložení dokumentace k výrobkům. Odběrem vzorků bylo ověřováno, zda výrobky vyhovují svým složením stanoveným hygienickým limitům.

V roce 2010 bylo na území našeho kraje provedeno celkem 788 kontrol. Závady ve značení výrobků byly zjištěny ve 40 provozovnách, nejčastěji se jednalo o neuvedení adresy výrobce nebo dovozce na obalu výrobku a neuvedení seznamu ingrediencí u kosmetických prostředků. Při kontrole v distribuční síti byly zjištěny barvy na vlasy, které na etiketě výrobku obsahovaly zakázané látky. Za nedostatky zjištěné při kontrolách předmětů běžného užívání bylo uloženo celkem 39 sankcí v celkové výši 119 500 Kč, průměrná výše sankce činila 3064 Kč.

Při odběrech vzorků předmětů běžného užívání se pracovníci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě zaměřili především na odběry výrobků pro nejmenší děti, vzhledem k tomu, že se jedná o skupinu spotřebitelů velmi citlivou k negativním vlivům, působícím na lidský organismus. K laboratorním analýzám byly odebrány pleny pro kojence, plenkové kalhotky, spodní prádlo pro děti, bryndáky, dětské matrace, nafukovací plastové hračky do vody, kruhy do vody a plastové pískací hračky pro nejmenší děti, zubní pasty, opalovací prostředky pro děti a kousátka pro usnadnění prořezávání prvních zoubků. Požadavkům platné legislativy nevyhověly 2 vzorky dětských bryndáků s plastovým kousátkem, zjištěno bylo nadlimitní množství esterů kyseliny ftalové, které jsou klasifikovány jako látky toxické pro reprodukci a 1 vzorek vibračního kousátka vyvolávající průměrné hladiny zrychlení vibrací, které překračují hygienický limit pro vibrace. Přenosem těchto vibrací na skeletální aparát dítěte může dojít k poškození jeho zdraví. Při kontrole bezpečnosti materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami byl státní zdravotní dozor zaměřen zejména na kuchyňské nádobí z dekorovaného porcelánu a keramiky. Z odebraných vzorků výrobků určených pro styk s potravinami nevyhověly 4 vzorky. Jednalo se o porcelánové hrnky s barevnou dekorací zasahující až do okraje pro pití, hygienický limit byl mírně překročen pro obsah kadmia uvolňujícího se z barevné dekorace. V roce 2010 bylo odebráno celkem 45 vzorků předmětů běžného užívání, z tohoto počtu nevyhovělo požadavkům platné legislativy 7 vzorků, což činí 15,5 %.

O výskytu nebezpečných výrobků, zjištěných při kontrolách provedených v rámci státního zdravotního dozoru v našem kraji, informovala krajská hygienická stanice Ministerstvo zdravotnictví ČR. Předměty běžného užívání, které nevyhověly požadavkům platné legislativy byly neprodleně staženy z trhu, jednalo se celkem o 20 981 kusů výrobků. Průběžně jsou informace umísťovány na úřední desce.

Zveřejněno

Zveřejněno: 15.3.2011