KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Dozor ve školách a školských zařízeních v roce 2010

Úvod / Občanům / Dozor ve školách a školských zařízeních v roce 2010

V MSK spadalo pod státní zdravotní dozor mimo zotavovací akce a stravovací provozy celkem 2 268 škol, školských zařízení, zařízení zájmových, zařízení sociálně-právní ochrany a zdravotnických zařízení. Pracovníci odboru hygieny dětí a mladistvých v roce 2010 zkontrolovali 513 provozoven (23%). Kontrolováno je dodržování hygienických požadavků daných zákonem o ochraně veřejného zdraví, zejména § 7 ve spojení s prováděcí vyhláškou č. 410/2005 Sb., které stanovují podmínky pro vnitřní prostředí a vybavení škol a školských zařízení.

Zjištěné hygienické nedostatky ve školách a školských zařízeních se týkaly zejména nezajištění odpovídajícího umělého osvětlení, nezajištění dostatečných prostorových podmínek v zařízeních pro děti předškolního věku a jejich vybavení, neplnění hygienických požadavků na vybavení hygienických zařízení teplou vodou a prostředky k osobní hygieně žáků. Za zjištěné nedostatky bylo uděleno 23 pokut v celkové výši 48 000,-Kč. Kontrolami vybavení škol odpovídajícím školním nábytkem byl zaznamenám pozitivní dopad kontrolní a edukační činnosti pracovníků KHS, které byly systematicky prováděny v roce 2009. Proč židle a stoly musí, hlavně u žáků 1.stupně základních škol, odpovídat ergonomickým zásadám práce žáků v sedě, proč jsou ve školách nutná režimová opatření, kde a jak nakupovat školní nábytek – to byla náplň odborného semináře „Zdravě sedět, více vědět“, nabídnutého všem základním školám MSK. Z 509 oslovených škol se však akce zúčastnili zástupci pouze 88 škol! Pro ostatní školy jsou na KHS k převzetí velice názorně zpracované metodické materiály prevence vadného držení těla. Vzhledem k ekonomické situaci obcí a měst došlo ke zpomalení plánovaných oprav a rekonstrukcí škol a školských zařízení. V 31 případech, po předložení důkazných materiálů, bylo zohledněno odložení odstranění zjištěných závad formou rozhodnutí o udělení výjimky. U 101 akcí zlepšujících podmínky ve školách a školských zařízeních se podařilo rekonstrukce a opravy dotáhnout ke kolaudaci. Dalších 193 projektů na revitalizace, stavební úpravy bylo předloženo k posouzení. Zda se je podaří zrealizovat, je výhradně záležitostí zřizovatelů a jejich schopnosti získat finanční prostředky.

Znatelný nárůst požadavků na umístění dětí do mateřských škol a školních družin přetrvával i v r. 2010 a vyžadoval od zřizovatelů úpravy dalších prostor – k návrhům řešení bylo provedeno ohledání na místě a vydáno 147 stanovisek ke změnám v zařazení do rejstříku škol týkajících se navýšení kapacit.

Zveřejněno: 22.3.2011