KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Problematika pracovního prostředí – výsledky kontrolní činnosti v roce 2010

Úvod / Občanům / Problematika pracovního prostředí – výsledky kontrolní činnosti v roce 2010

Státní zdravotní dozor v problematice pracovního prostředí byl v loňském roce zaměřen zejména na kontroly rizikových prací (888 kontrol), na provozovny, kde se vyskytují opakovaně nemoci z povolání (223 kontrol) a na kontrolu zajištění závodní lékařské preventivní péče (1.016 kontrol). Celkem bylo pracovníky odboru hygieny práce KHS Ostrava provedeno 3.062 kontrol a bylo vydáno 418 rozhodnutí ke kategorizaci prací.

V počtu zaměstnanců pracujících v riziku je Moravskoslezský kraj stále na 1. místě v rámci ČR. V roce 2010 dosáhl hodnoty 86.740, což činí cca 20 % republikového počtu. V posledních letech dochází k nárůstu, který je vyvolán rozvojem průmyslových zón a návazností na automobilový průmysl. Přibývá zejména riziko lokální svalové zátěže, na kterém se významně podílejí ženy.

V loňském roce byl plněn mimořádný úkol „Pasportizace pracovišť s cytostatiky ve zdravotnických zařízeních“. Bylo provedeno celkem 16 kontrol. Při kontrolách na jednotlivých pracovištích nebyly zjištěny zásadní nedostatky z hlediska příslušných předpisů vztahujících se na způsob ředění a aplikace cytostatik.V problematice cytostatik byl uspořádán seminář pro zdravotnické pracovníky.

Dále bylo uskutečněno 400 šetření podmínek výkonu práce k posouzení možného vzniku nemoci z povolání. I v tomto parametru figuruje Moravskoslezský kraj na 1. místě v rámci ČR. Jednoznačně převažují šetření s ohledem na poškození horních končetin z důvodu lokální svalové zátěže a expozice vibracím. Na ústupu jsou v souvislosti s útlumem hornictví prašná onemocnění.

Během kontrol byly zjišťovány nedostatky v úrovni sanitárních zařízení a mikroklimatických podmínek na pracovištích, v nedostatečném vyhodnocení míry rizika působení sledovaných škodlivin na zdraví zaměstnanců a také v nedostatečném vybavení zaměstnanců OOPP. Často se vyskytuje nedodržování požadavků na stavebně-technické zabezpečení pracovišť (čistota podlah, oken, světlíků, povrchu stěn a stropů) a zajišťování úklidu na pracovištích. Z důvodu zjištěných závad byly v 25 případech uloženy finanční sankce v celkové výši 542.000 Kč.

Oproti roku 2009 došlo k nárůstu počtu podnětů zaměřených na kvalitu pracovního prostředí - v roce 2009 pouze 21 podnětů, loni 38 podnětů, z nichž bylo 18 anonymních. Oprávněnost byla šetřením prokázána u 15 podnětů, vesměs s ohledem na úroveň zařízení pro osobní hygienu zaměstnanců a pracovních podmínek na pracovištích. Za zjištěné závady při šetření podnětů byly uloženy pokuty v celkové výši 205.000 Kč.

V oblasti preventivní činnosti bylo vydáno celkem 2.684 stanovisek, z toho 1.176 stanovisek k projektové dokumentaci staveb a ke změně v užívání objektů a 636 stanovisek ke kolaudacím a k prozatímnímu užívání staveb. Z důvodu hospodářského útlumu byl celkový počet vydaných stanovisek o 15 % nižší než v roce 2009 a týkala se méně náročných investičních akcí, adaptací či rekonstrukcí.

Dále bylo projednáno 423 pravidel pro zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky.

Zveřejněno: 31.3.2011