KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Kontrolní činnost KHS MSK v oblasti vod využívaných ke koupání v roce 2010

Úvod / Občanům / Kontrolní činnost KHS MSK v oblasti vod využívaných ke koupání v roce 2010

Pracovníci krajské hygienická stanice Moravskoslezského kraje (dále jen KHS) dozoruji v oblasti vod ke koupání plnění povinností provozovatelů umělých a přírodních koupališť. Vedle toho zajišťují zaměstnanci KHS pravidelnou kontrolu kvalitu vody tzv. koupacích oblastí, které nemají svého provozovatele. Jedná se o přírodní vodní plochy, které ke koupání využívá větší počet veřejnosti a většinou jsou ve správě Povodí Odry s.p.

Provozovatelé umělých koupališť jsou povinni koupaliště provozovat podle schváleného provozního řádu, vhodnou úpravou udržovat jakost vody v předepsaných ukazatelích a laboratorními vyšetřeními zajišťovat kontrolu jakosti vody v koupališti ve stanoveném rozsahu a četnosti. Výsledky sledování jakosti jsou rovněž povinni zasílat do centrálního registru, kde jsou k dispozici orgánům ochrany veřejného zdraví.

V roce 2010 bylo provozováno 167 celoročních, 103 sezónních umělých koupališť a 3 koupaliště ve volné přírodě. Pracovníci KHS provedli celkem 441 kontrol umělých koupališť. Nedostatky byly zjištěny při 30 kontrolách (6,8 %). Většinou se jednalo o provozní závady (nedostatky ve vedení provozní dokumentace, nedostatky v provádění očisty prostor, nedodržování požadované úrovně obsahu volného a vázaného chloru v bazénové vodě ap.), které byly vyřešeny na místě. Za zjištěné nedostatky byly uloženy pokuty v celkové výši 44 900 Kč.

Vedle umělých koupališť jsou dále dozorována koupaliště ve volné přírodě. V Moravskoslezském kraji se jedná o rekreační areál na štěrkovně v Hlučíně (volné jezero) a nádrž pro plavce v areálu Letního koupaliště v Porubě. V nádrži letního areálu v Porubě byla po celou letní sezónu kvalita vody vyhovující. Rovněž kvalita vody v nádrži Štěrkovna Hlučín byla po většinu sezóny vyhovující, ke zhoršení došlo až ve druhé polovině měsíce srpna, kdy bylo vydáno upozornění na možná rizika z koupání pro vybrané rizikové skupiny osob. Při kontrolách provozní čistoty a vybavenosti rekreačních areálů nebyly zjištěny nedostatky.

V koupací sezóně 2010 bylo na území MS kraje kontrolováno 24 koupacích oblastí. Oproti minulosti byly pravidelné kontroly kvality vody zahájeny později vzhledem ke květnovým záplavám, které postihly Moravskoslezský kraj. I přesto bylo nutné dodržet minimální počet kontrol, jejichž výsledky jsou každoročně Českou republikou reportovány do EU. Sledování kvality vody bylo prováděno ve čtrnáctidenních intervalech a tam, kde byla zjištěna přítomnost toxických sinic, byl interval zkrácen na týden.

Celkem bylo v koupací sezóně 2010 provedeno 213 kontrol, spojených s odběrem vzorků k laboratornímu vyšetření. Výsledky letošního vzorkování opět potvrdily, že na začátku koupací sezóny nelze odhadnout vývoj kvality vody v jednotlivých nádržích, byť je obecně známo, že pro rozvoj sinic je startovacím faktorem teplota a obsah živin ve vodě, zejména fosforu. Některé nádrže v minulých letech měly již od poloviny koupací sezóny problémy s přítomností toxických sinic a v letošní sezóně naopak vykazovaly po celou dobu vzorkování vyhovující kvalitu. Jako příklad lze uvést vodní nádrž v Budišově nad Budišovkou.

Zajímavé rovněž bylo výrazné zhoršení kvality vody pro koupání pro přítomnost toxických sinic na všech koupacích místech v okrese Frýdek Místek ve srovnání s ostatními místy v kraji (s výjimkou rybníka Bohušov na Bruntálsku).

Na žádné koupací oblasti nebyl v sezóně 2010 vydán zákaz koupání.

Zveřejněno: 6.4.2011