Nahrávám...

Kontrolní činnost KHS Ostrava

Úvod / Občanům / Kontrolní činnost KHS Ostrava

V problematice ochrany veřejného zdraví provádí Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě státní zdravotní dozor v oblasti životních a pracovních podmínek a v předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění. Provádí kontrolu kvality pitných a rekreačních vod, kontrolu podmínek v předškolních a školských zařízeních a v dětských zotavovacích zařízeních, ve stravovacích službách, v činnostech epidemiologicky závažných (kosmetika, kadeřnictví, pedikúra, tetovážní salóny atd.) a ve zdravotnických zařízeních, dále v oblasti pracovního prostředí a epidemiologie infekčních onemocnění.

Dalším úkolem krajské hygienické stanice je oblast hodnocení a řízení zdravotních rizik z hlediska prevence negativního ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva. Součástí této činnosti je spolupráce se správními úřady a s orgány samosprávy při tvorbě zdravotní politiky regionu.

V rámci výkonu státního zdravotního dozoru bylo v roce 2010 provedeno celkem 25 874 kontrol a šetření a bylo vydáno 5 993 rozhodnutí k zajištění ochrany zdraví. Za zjištěné nedostatky byly uloženy finanční sankce v celkové výši 5 151 800 Kč.

V rámci součinnosti s jinými orgány státní správy bylo vydáno celkem 7 630 odborných stanovisek. Jednalo se, mimo jiné, o 5 882 závazných stanovisek k územním řízením, k projektovým dokumentacím staveb, ke změně v užívání staveb a ke kolaudacím. Dále bylo například vydáno 241 stanovisek v rámci procesu IPPC a EIA, 147 stanovisek k zařazení do rejstříku škol. Zdravotnickým zařízením bylo schváleno 939 provozních řádů.

Podrobnosti a další informace z činnosti KHS Ostrava v oblasti ochrany a podpory zdraví můžete čerpat z Ročenky KHS 2010,

Zveřejněno: 16.5.2011