KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Zásobování obyvatel MS kraje pitnou vodou

Úvod / Občanům / Zásobování obyvatel MS kraje pitnou vodou

Pitná voda je veškerá voda v původním stavu nebo po úpravě, která je určena k pití, přípravě jídel a nápojů a k dalším účelům lidské spotřeby. Na území MS kraje využívá více než 95 % obyvatel pro zásobování pitnou vodou veřejné vodovody. Dominantním zásobovacím systémem je Ostravský oblastní vodovod, který na území 5 okresů zásobuje více než 1,1 mil. obyvatel. Jeho základem je propojení tří vodárenských nádrží - Morávka, Šance a Kružberk.

V roce 2010 bylo v kraji provozováno 23 velkých vodovodů (zásobujících více než 5.000 obyvatel) a 167 malých vodovodů (zásobujících méně než 5.000 obyvatel), které jsou předmětem dozoru KHS Ostrava. Orgán ochrany veřejného zdraví rovněž dozoruje některé individuální zdroje, které slouží k zásobování veřejnosti pitnou vodou. Jedná se o 270 komerčních či veřejných studní zásobujících objekty školských, ubytovacích, restauračních zařízení apod.

Provozovatelé zásobující veřejnost pitnou vodou musí ve stanovené četnosti a rozsahu sledovat jakost vyráběné a dodávané pitné vody. Všechny výsledky laboratorních vyšetření pitné vody pořízené provozovateli vodovodních systémů a rovněž i výsledky kontrol krajské hygienické stanice jsou ukládány v celostátním informačním systému (Registr kvality pitné a rekreační vody). Zavedení tohoto systému umožňuje orgánu ochrany veřejného zdraví mít k dispozici aktuální informace o kvalitě pitné vody ve všech systémech veřejných vodovodů a veřejných a komerčních studní.

V roce 2010 provedli pracovníci krajské hygienické stanice celkem 180 kontrol zásobování pitnou vodou z veřejných vodovodů a studen, z toho 21 kontrol vodovodů zásobujících více než 5.000 obyvatel, 159 kontrol vodovodů zásobujících méně než 5.000 obyvatel, 18 kontrol veřejných studní a 41 komerčních studní.

U velkých vodovodů provozovaných vodárenskými společnostmi v kraji nejsou zjišťovány závažnější nedostatky. Nejčastější překročení limitů bývá zjišťováno v ukazatelích železo nebo zákal, a to zejména v koncových částech vodovodních rozvodů. U malých, převážně obecních vodovodů, byly ze 159 provedených kontrol zjištěny nedostatky v mikrobiologické jakosti vody ve 20 případech, jednalo se však z hlediska zdravotního rizika o nevýznamná překročení. Na základě těchto výsledků nebylo nutno v žádném případě vydat zákaz používání vody k pitným účelům. Rovněž u malých vodovodů je významným aspektem kvality nadlimitní obsah železa. V rámci 18 kontrol veřejných studní byla v 6 případech zjištěna nevyhovující jakost vody v mikrobiologických ukazatelích. V jednom případě bylo nutno vydat zákaz používání vody k pitným účelům do doby odstranění závady. V případě 41 kontrol kvality pitné vody v komerčních studních bylo v 16 případech zjištěno překročení mikrobiologických ukazatelů. Zákaz používání pitné vody bylo nutno vydat pěti provozovatelům těchto studní. Za neplnění povinností vyplývajících ze zákona o ochraně veřejného zdraví byly v oblasti zásobování pitnou vodou uloženy pokuty 25 provozovatelům v celkové výši 66.500 Kč.

Z rozboru epidemiologické situace v MS kraji vyplývá, že v roce 2010 nebyl prokázán žádný případ přenosu infekce vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu ani z komerčně využívaných studní. Rovněž nebyly zaznamenány žádné zdravotní problémy z konzumace pitné vody v důsledku její chemické kontaminace.

Provozovatelé vodovodů pro veřejnou potřebu a osob dodávajících pitnou vodu veřejnosti z individuálních zdrojů mají ze zákona o ochraně veřejného zdraví povinnost odběratelům poskytnout aktuální informaci o jakosti dodávané pitné vody. Informace o jakosti pitné vody v jednotlivých vodovodních systémech nebo registrovaných individuálních zdrojích lze získat i na krajské hygienické stanici.

Podrobnosti a další informace z činnosti KHS Ostrava v oblasti ochrany a podpory zdraví můžete čerpat z Ročenky KHS 2010.

Zveřejněno: 24.5.2011