KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Koupání ve volné přírodě a sezónní koupaliště v Moravskoslezském kraji

Úvod / Občanům / Koupání ve volné přírodě a sezónní koupaliště v Moravskoslezském kraji

Pracovníci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě zahájili počátkem tohoto týdne pravidelné odběry vzorků vody na vybraných vodních plochách a nádržích vhodných ke koupání. Jedná se o tzv.koupací oblasti, které nemají provozovatele, využívá je ke koupání větší počet osob a Ministerstvo zdravotnictví je vyhláškou zařadilo na seznam sledovaných míst. V rámci celé České republiky se jedná o zhruba 130 míst. Povinnost kontroly jakosti vody má příslušná krajská hygienická stanice. V rámci Moravskoslezského kraje je kvalita vody sledována na 24 místech. Sledování provádí Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje v intervalu nejméně 1x za 14 dní.

Monitorování kvality vody bylo v letošním roce zahájeno dne 30.5.2011. První laboratorní analýzy prokázaly vyhovující kvalitu vody na všech koupacích místech. Překvapivě vysoká kvalita vody byla zjištěna zejména na Těrlické a Žermanické přehradě, kde byla naměřena průhlednost vyšší než 2 m. Obdobná průhlednost a kvalita vody byla prokázána i na vodní nádrži Slezská Harta. Zhoršené senzorické vlastnosti vykazují pouze tři koupací místa – rybník Bohušov na Bruntálsku, nádrž Baška v okrese Frýdek Místek a nádrž Údolí mladých v Bílovci na Novojičínsku. Snížená kvalita vody v těchto nádržích je způsobena přítomností zelených řas nebo rozsivek, které však nepředstavují zdravotní riziko pro koupající se.

V rámci prováděných kontrol na jednotlivých koupacích místech je rovněž věnována pozornost čistotě a údržbě okolních travnatých ploch, event. hygienického zázemí. Častým nedostatkem koupacích míst je absence hygienického zázemí. Tato problematika by měla být řešena majiteli ploch v okolí koupacích míst v zájmu umožnění plnohodnotného odpočinku a přiblížení se evropskému standardu.

Vedle koupacích míst bude prováděn dozor i na dvou koupalištích ve volné přírodě – areálu štěrkovny Hlučín a vodní plochy koupaliště Ostrava Poruba –ves.

Aktuální informace o kvalitě vody ke koupání ve volné přírodě jsou k dispozici zde.

Vedle kontroly kvality vody na koupacích místech a koupalištích ve volné přírodě může veřejnost využít k rekreaci i letní umělá koupaliště, která mají své provozovatele. Jejich povinnosti jsou stanoveny zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a vyhl. č,. 135/2004 Sb., v platném znění Vedle stavebně technických požadavků jsou legislativně upraveny i provozní podmínky ( způsob úpravy vody v bazénech, zajištění úklidu, dezinfekce). Se zahájením koupací sezóny provozovatelům vyplývá i povinnost vlastního sledování kvality vody v jednotlivých bazénech včetně neprodleného zasílání výsledků laboratorních analýz odebraných vzorků vody do informační databáze MZČR. Krajská hygienická stanice kontroluje a vymáhá plnění těchto povinností.

Počet letních provozovaných koupališť se oproti loňsku nezměnil. Jedná se o 105 bazénů v 53 zařízeních. Ojediněle může dojít k situaci, že některé zařízení není zprovozněno - jedná se zejména o bazény u hotelových komplexů.

Zveřejněno: 2.6.2011