KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Koupaliště a koupací oblasti

Úvod / Občanům / Koupaliště a koupací oblasti

Pomalu se rozbíhá koupací sezóna roku 2011, proto Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě předkládá pro možnost srovnání i pro možnost ochrany před cizorodými organismy vyhodnocení situace v roce 2010.

Umělým koupalištěm je krytá nebo nekrytá stavba nebo zařízení určené ke koupání veřejnosti. Koupalištěm ve volné přírodě je přírodní nebo umělá vodní plocha, která je označena jako vhodná ke koupání pro veřejnost. Oba typy mají své provozovatele, kteří odpovídají za kvalitu vody. Koupací oblastí je vodní plocha, která je využívána ke koupání větším počtem fyzických osob a byla takto vyhlášena zvláštním právním předpisem. Nemá vlastního provozovatele, jakost vody v průběhu koupací sezóny je kontrolována prostřednictvím krajských hygienických stanic.

Kontroly umělých koupališť jsou zaměřeny na dodržování povinností provozovatelů, včetně dodržování požadavků na jakost vody pro koupání. Celkem bylo v roce 2010 provedeno 441 kontrol umělých koupališť. Nedostatky byly zjištěny ve 30 případech, v nichž byly uloženy pokuty v celkové výši 44 900 Kč. Kontroly byly prováděny i na koupalištích ve volné přírodě. V MS kraji se jedná o rekreační areál ve štěrkovně v Hlučíně, kde byla kvalita vody po většinu koupací sezóny vyhovující, ke zhoršení došlo až ve druhé polovině měsíce srpna, kdy bylo vydáno upozornění na možná rizika z koupání pro vybrané rizikové skupiny osob. Dále se jedná o nádrž pro plavce v areálu Letního koupaliště v Ostravě-Porubě, kde byla po celou sezónu kvalita vody vyhovující.

Zvláštní pozornost věnuje KHS MSK kontrole jakosti vody v koupacích oblastech, kde jakost vody není uměle upravována a v průběhu koupací sezóny se mění v závislosti na klimatických podmínkách a případných lokálních zdrojích znečištění v jejich okolí. U těchto vod je významným ukazatelem jakosti výskyt fytoplanktonu (sinic a řas), který může mít vliv na zdraví koupajících se. Z hlediska zdravotního rizika mají větší význam sinice, které obsahují látky, jež mohou způsobovat různé alergické reakce. U koupajícího se člověka se v závislosti na jeho individuální citlivosti mohou objevit vyrážky, alergické reakce očí a spojivek, rýma. Některé druhy sinic mohou produkovat jedovaté látky, které mohou, pokud se dostanou do organismu, způsobit další zdravotní obtíže (střevní a žaludeční potíže, bolesti hlavy). V extrémních případech může dojít až k jaterním problémům. Riziko se z důvodu nižší tělesné hmotnosti zvyšuje u dětí. Riziko se rovněž zvyšuje s délkou pobytu ve vodě, opakovaným koupáním po více dnů a samozřejmě i množstvím sinic ve vodě. Proto se po koupání ve vodě s přítomností sinic doporučuje osprchovat čistou vodou.

Informace o jednotlivých koupacích místech, včetně aktuální jakosti vody, jsou v době koupací sezóny zpřístupněny na webových stránkách www.mzcr.cz a www.khsova.cz. Jakost vody je znázorňována v podobě piktogramů - tzv. „sluníček“, která svou barvou označují odpovídající zdravotní riziko koupání. Při zhoršení kvality vody je vydáváno upozornění pro občany, při překročení limitů, kdy již hrozí ohrožení zdraví, vydává KHS zákaz koupání, který musí být zveřejněn na úřední desce místně příslušné obce. Kromě toho je zákaz koupání předáván ke zveřejnění sdělovacím prostředkům. Je pak věcí občana, zda vezme na vědomí údaje o nevhodnosti vody ke koupání a bude zákaz respektovat. V tomto smyslu je nutné upozornit na právní důsledky, kterým se mohou vystavit v případě nerespektování vydaného zákazu organizátoři dětských táborů, vodáckých kurzů, učitelé s dětmi na výletech apod.

V koupací sezóně 2010 bylo na území MS kraje kontrolováno všech 24 koupacích oblastí. Celkem bylo provedeno 213 kontrol spojených s odběrem vzorků k laboratornímu vyšetření. Pro žádnou koupací oblast nebyl v roce 2010 vydán zákaz koupání. Zajímavým poznatkem bylo výrazné zhoršení kvality vody pro koupání na všech koupacích místech v okrese Frýdek- Místek ve srovnání s ostatními sledovanými lokalitami v kraji.

Podrobnosti a další informace z činnosti KHS Ostrava v oblasti ochrany a podpory zdraví můžete čerpat z Ročenky KHS 2010.

Zveřejněno: 2.6.2011