Nahrávám...

Hluk v životním prostředí

Úvod / Občanům / Hluk v životním prostředí

Častým tématem podnětů občanů je obtěžování hlukem v životním prostředí. Nárůst intenzity a množství zdrojů hluku je v posledním období značný. V roce 2010 řešila Krajská hygienická stanice MS kraje se sídlem v Ostravě celkem 167 podnětů s ohledem na nadměrný hluk. Týkaly se zejména dopravního hluku z provozu liniových staveb (silnice, železnice). Přijímaná opatření v těchto případech jsou vesměs velmi komplikovaná. Problematika hluku v životním prostředí je ošetřena jednak zákonem č. 258/2000 Sb., jednak nařízením vlády č. 148/2006 Sb., kterým jsou stanoveny hygienické limity.

Snaha orgánu ochrany veřejného zdraví eliminovat nebo alespoň minimalizovat hlukovou zátěž se odráží v důsledném přístupu při posuzování záměrů a projektových dokumentací všech staveb, jejichž součástí jsou zdroje hluku, nebo naopak směřuje k ochraně již realizovaných staveb, které by měly být vystaveny zdrojům hluku, zejména obytných objektů. Předkladatelé projektů či investoři jsou důrazně upozorňováni na zdroje, které mohou být zdroji hlukové zátěže a tím i nespokojenosti občanů (např. provoz výtahů, větracích jednotek, nebo garáží v obytných domech). Vyžadování garancí dodržení hygienických limitů hluku formou výpočtů nebo hlukových studií je již nezbytnou součástí předkládaných projektových dokumentací. Ověření těchto předpokladů a navržených opatření je zpravidla prováděno měřením v rámci kolaudačního řízení.

Z nejvýznamnějších staveb a akcí v roce 2010, u nichž byl vliv hluku na životní prostředí jednou z priorit, se v oblasti dopravních staveb jednalo o dokončení všech úseků dálnice D1, která se v Moravskoslezském kraji napojuje u Bělotína a končí u státní hranice s Polskem. Vyhodnocení účinnosti realizovaných protihlukových opatření podél této komunikace bude provedeno v průběhu roku 2011.

Společnost ArcelorMittal Ostrava a.s., jako další významný emitor nadměrného hluku, realizovala v souvislosti s provozováním rozřaďovacího nádraží v Ostravě-Bartovicích protihluková opatření, která spočívala ve vybudování 4 protihlukových stěn v délce 650 m, v rekonstrukci složené výhybky a kolejových brzd, včetně instalace automatického systému brzdění opatřeného systémem nanášení suchého lubrikantu na brzdící segmenty. Realizací těchto opatření bylo dosaženo výrazného snížení hladiny hluku v chráněných venkovních prostorech staveb. Pro další zdroje hluku v areálu společnosti bylo navrženo k postupné realizaci celkem 37 protihlukových opatření v nákladech téměř 170 mil. Kč, jejichž účinnost bude pravidelně ověřována měřením. Pro provoz těchto nadměrných zdrojů hluku bylo vydáno časově omezené povolení do roku 2013.

V souvislosti s kolaudací provozů v průmyslové zóně Nošovice bylo provedeno a vyhodnoceno rozsáhlé hlukové měření související zejména s významnou dopravní zátěží. Výsledky prokázaly dodržení stanovených požadavků. Dosud však nebyla realizována stavba silničního obchvatu Frýdku-Místku, což nadále vytváří nepříznivou hlukovou situaci podél stávajících komunikací při průtahu městem.

V průběhu roku 2010 vydala KHS celkem 39 časově omezených povolení (výjimek) pro překročení hygienického limitu hluku, z nichž se většina týkala provozu na významných komunikacích v kraji. Tato povolení byla vydána na podkladě relevantních dokladů a závazků provozovatelů či správců komunikací a jsou nástrojem pro průběžnou kontrolu garantovaných opatření - výstavby protihlukových stěn, výměny oken objektů zasažených nadměrným hlukem.

Další podrobnosti a informace z činnosti KHS Ostrava v oblasti ochrany a podpory zdraví můžete čerpat z Ročenky KHS 2010.

Zveřejněno: 10.6.2011