KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Informace pro rodiče a provozovatele před zahájením táborové sezóny

Úvod / Občanům / Informace pro rodiče a provozovatele před zahájením táborové sezóny

Začátek léta s sebou přináší mimo jiných letních radovánek i zahájení letní táborové rekreace pro děti. Dle zákona o ochraně veřejného zdraví zotavovací akcí je organizovaný pobyt 30-ti a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší než 5 dní. Pořadatel zotavovací akce má dle tohoto zákona povinnost zajistit vyhovující umístění zotavovací akce, zásobování vodou, odstraňování odpadů a splaškových vod, dodržet požadavky na prostorové a funkční členění staveb a zařízení, jejich vybavení a osvětlení, ubytování, úklid, stravování a režim dne v souladu s hygienickými požadavky. Dále je povinností provozovatele ohlásit jeden měsíc před zahájením zotavovací akce příslušné hygienické stanici termín a místo jejího konání, počet dětí, které se zotavovací akce účastní, způsob zabezpečení pitnou vodou a stravování. Každá oznámená zotavovací akce je pracovníky hygienické služby zaznamenávána do informačního systému hygienické služby, který komunikuje se systémem hasičského záchranného sboru . Cílem spolupráce je zajištění včasné pomoci a dle potřeby i evakuace při přírodních nepříznivých situacích, vyskytujících se v posledních letech stále častěji. Data, která jsou zadávána do informačního systému dle doručených oznámení, jsou zpracovávána a uveřejněna na webových stránkách www.taboryinfo.cz. Dle údajů z informačního systému a dle kontrol, které provedli pracovníci hygienické služby Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě v posledních letech, je zaznamenáván minimální počet nedostatků, epidemiologická situace je klidná. Spolupráce mezi hygienickou službou a stálými provozovateli letní dětské rekreace většinou zajišťuje bezproblémový průběh táborové sezóny.

Důležitou radou pro rodiče tedy je: Při výběru zotavovací akce či jiné podobné akce pro své dítě, kterou nabízí internetový vyhledavač, si ověřte informace, komu své dítě svěříte. Neoznámené tábory jsou předmětem častých stížností a není dosažen hlavní cíl zotavovacích akcí tedy posílení zdraví vašich dětí, zvýšení jejich tělesné zdatnosti, popřípadě i získání specifických znalostí a dovedností .

Přejeme provozovatelům pěknou táborovou sezónu bez zbytečných komplikací a rodičům návrat spokojeného dítěte z letního tábora.

Zveřejněno: 22.6.2011