Nahrávám...

Překračování hlukových limitů firmou ArcelorMittal Ostrava (AMO)

Úvod / Občanům / Překračování hlukových limitů firmou ArcelorMittal Ostrava (AMO)

  • V jakém časovém období byla AMO udělena výjimka o KHSOVA? O kolik decibelů tato výjimka v daném období umožňovala AMO překračovat hlukové limity? Časově omezené povolení (výjimka) bylo uděleno ArcelorMittal Ostrava, a.s. v únoru 2010 s platností do 31.12.2013. Překročení limitu 40 dB v noční době bylo povoleno různě pro 8 různých lokalit v okolí areálu Mittal. Pro lokality Radvanic a Bartovic – východně od areálu Mittal – pro hluk až 51 dB v Radvanicích v r.2010, resp. 48 dB v Bartovicích v r.2010 – postupně snižováno na hodnoty 48 dB, resp. 45 dB v r.2013, s předpokladem, že etapa výjimky 2010-2013 bude vyhodnocena a v procesu snižování hluku pak bude pokračováno. V r.2013 požádal Mittal o další výjimku, KHS vyhodnotila účinnost jejich protihlukových opatření a pro absenci návrhu dalších opatření, výjimku neprodloužila.

  • Proč byla měření prováděná KHSOVA v červnu 2015 ze strany AMO napadána? ArcelorMittal podal proti protokolu o měření KHS zákonem povolené námitky. Namítal zejména, že při měření nebyly jednoznačně rozlišeny hlukové příspěvky dalších společností v areálu AMO. Rovněž se domáhal aplikace vyšší nejistoty měření (která se při hodnocení odečítá).

  • Je možné určit, jak se konkrétní provozovatelé v dané lokalitě podílejí na hluku? Příspěvky jednotlivých přispěvatelů k hluku v areálu je možno modelovat, stanovit výpočtem. Proto KHS požadovala po AMO hlukovou studii v tomto smyslu. Měření je velmi problematické – vzhledem k nonstop provozu většiny provozů, nemožnosti jejich vypnutí pro požadavek měření, i vzhledem ke vzdálenosti měřících míst od zdroje hluku.

  • Překračují provozovatelé v areálu AMO limity ještě dnes, nebo se situace zlepšila? Hluková situace se mezi r.2010-2013 zlepšila, což bylo doloženo měřeními, která zajistilo AMO a předkládala na KHS dle podmínek rozhodnutí o výjimce z r.2010. I v r.2015 však KHS naměřila v noční době – z provozu celého areálu Mittal v Radvancích hluk nadlimitní – až o 3 dB.

  • Jaká opatření nařídil Krajský úřad AMO realizovat? (hluková studie) Na základě podnětu KHS Krajskému úřadu byl proveden přezkum integrovaného povolení pro závod 12- Vysoké pece, jakožto dominantního zdroje v areálu Mittal. KÚ uložil v srpnu 2015 závodu 12 provést měření hluku ve stejných bodech chráněných venkovních prostorů uložených výjimkou KHS z r.2010- předložit na KÚ do 1.5.2016 a dále zpracovat hlukovou studii s analýzou (tak jak požadovala KHS po svém měření v červnu 2015) a předložit na KÚ k 1.5.2017.