Nahrávám...

Problematika výskytu komárů

Úvod / Občanům / Problematika výskytu komárů


  • Má někdo povinnost hubit krvesající komáry?

  • V obecné rovině je ze strany obce/města nutno postupovat ve smyslu ustanovení § 35, odst. 2 zákona o obcích č. 128/2000 Sb., kterým je uloženo v samostatné působnosti ve svém územním obvodu pečovat v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku.

  • Jak začít s bojem proti komárům?

  • Základním principem boje proti komárům jsou komplexní preventivní opatření proti komářím larvám. Tato opatření musí vycházet z konkrétní situace v každé lokalitě. Pokud to situace umožňuje, provede se razantní odvodnění líhnišť a následný postřik zbylých neodvodněných ploch larvicidním přípravkem. Na plochách, kde je hladina přístupná se provádí postřik kapalným přípravkem, pokud je hladina kryta vegetací je třeba upřednostnit granulovanou formu. Při záplavách rozsáhlých území je doporučeno použít letecké postřiky pro efektivní pokrytí velkých ploch. Preventivní opatření proti larvám je nutné provádět systematicky a každoročně a neomezovat se pouze na případ povodní. Konkrétně je v rámci prevence doporučena aplikace biocidů s upřednostněním specifického a selektivního typu (například přípravek VECTOBAC v různých formách). Tyto přípravky jsou šetrné k okolnímu životnému prostředí a ostatním formám života v místě aplikace. Tuto činnost v souladu s ustanovením § 57 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., může provádět každá osoba, tedy i obec svépomocí ( ve vlastní „ režii“ ) , event. prostřednictvím odborně způsobilé osoby ( Zdravotní ústav Ostrava, odborné firmy DDD) .

  • Co ještě můžeme udělat?

  • Pokud dojde k vylíhnutí a rozptýlení dospělců komárů do obydleného území, je možno využít plošnou a bariérovou asanaci prostřednictvím pozemní aplikace nízkých dávek prostorových insekticidních aerosolů, neselektivních přípravků (například přípravek AQUA K- Othrine 20 EW). V tomto případě se jedná o provádění speciální ochranné desinfekce, dezinsekce a deratizace ve smyslu ustanovení § 57 odst. 2 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, kterou musí zajistit každá osoba, tedy i obec prostřednictvím odborně způsobilé osoby podle § 58 odst. 1) výše citovaného právního předpisu. Tuto aplikaci je doporučeno provádět zejména v místech prorostlých hustší zelení, kde se komáři zdržují nejvíce. Z preventivního hlediska je možno doporučit kosení vysoké trávy, které zpomaluje šíření komárů a lokálně omezuje jejich výskyt. K aplikaci prostorových insekticidů je vždy nutno zajistit souhlas rezortu ochrany životního prostředí (místně příslušný odbor životního prostředí, Agentura ochrany přírody apod.).
    V loňském roce byl uveden na trh preparát s názvem 3D moskytiéra firmy LeroyCosmetics, s.r.o. Jeho předností je dostupnost pro všechny fyzické osoby ( od 18-ti let ); jeho aplikací můžeme ochránit ohraničený venkovní prostor před nálety komárů s tím, že aplikace např. v pergolách, místech odpočinku na letních zahrádkách, v letních kinech a třeba i na sportovištích lze dle výrobce dosáhnout spolehlivého účinku 3 až 7 dní. Novinkou letošního roku je 3D dýmovnice, avšak s obsluhou pro osoby starší 18-ti let.

  • Co na závěr?

  • Z výše uvedeného je zřejmé, že v souladu s §§ 55, 57 zákona č. 258/2000 Sb., kdy je všem osobám uložena povinnost provádět ochrannou desinfekci, desinsekci a deratizaci za účelem ochrany zdraví fyzických osob a k ochraně životních a pracovních podmínek před původci a přenašeči infekčních onemocnění, škodlivými a epidemiologicky významnými členovci, hlodavci a dalšími živočichy, v návaznosti na § 35, odst.2) zákona o obcích č. 128/2000 Sb., spadá tato povinnost nejen jednotlivcům, ale také a zejména obcím.