KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Obecné otázky

Úvod / Občanům / Obecné otázky


 • Dobrý den, prosím Vás měl bych dotaz, kde v případě zájmu o pracovní pozici v krajské hygienické stanici F-M zaslat životopis?
 • v případě zájmu o práci na Krajské hygienické stanici Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě informujeme, že obecné žádosti doručené zájemci o práci (mimo přihlášek do konkrétních výběrových řízení) dále nezpracováváme, nevedeme databázi zájemců a vracíme zpět (prosíme tedy nezasílat a nepodávat obecné, nekonkrétní žádosti). Pokud je vypsáno konkrétní výběrové řízení a žadatel bude splňovat v něm uvedené předpoklady a požadavky, má možnost se do něj přihlásit, v opačném případě je taková žádost o zaměstnání z výběrového řízení po posouzení vyřazena. Současně upozorňujeme, že po 1.7.2015 jsou vyhlašována výběrová řízení v souladu se zákonem o státní službě (v případě většiny míst na KHS MSK), kdy je nutno dodržet přesný postup při přihlašování uchazečů do výběrového řízení (je rovněž uváděn postup a způsob pro podávání žádosti) s využitím zveřejňovaných dokumentů. Nabídky volných míst zveřejňujeme na našich webových stránkách www.khsova.cz, úředních deskách KHS MSK a v rámci Informačního sytému o státní službě www.mvcr.cz v části státní služba. V případě pracovních míst v režimu zákoníku práce je postupováno obdobným způsobem. V případě zájmu doporučujeme průběžně sledovat naše webové stránky, případně úřední desku na příslušném pracovišti KHS MSK. Pro doplnění rovněž uvádíme, že brigády studentů na KHS MSK nezajišťujeme.


 • Náležitosti žádosti stavebníků rodinných domů
 • V souvislosti s novelou zákona č.258/2000 Sb., která nabyla účinnosti dne 1.12.2015, posuzuje orgán ochrany veřejného zdraví umístění všech staveb, tedy i rodinných domů.

  Pro dostatečné posouzení je nezbytné doložit tyto podklady

  • Vyplněná žádost s uvedením všech kontaktních údajů a náležitostí dle § 37 správního řádu (včetně el. podpisu v případě elektronického podání e-mailem)
  • Pokud je jednáno v zastoupení – plnou moc k zastupování
  • Průvodní a souhrnná technická zpráva
  • Kopie územního plánu s vyznačením místa stavby do měřítka 1:2000
  • Územní plán (kopie, nebo přímý odkaz na výkres)
  • Situační snímek objektu nebo zákres do katastrální mapy
  • Půdorysy všech nadzemních podlaží
  • Způsob větrání objektu
  • Způsob vytápění, v případě že je k vytápění použito tepelné čerpadlo vzduch-voda
   • Situační snímek se zakreslením venkovní jednotky tepelného čerpadla
   • Akustické parametry čerpadla (zejména venkovní jednotky)
   • Typ tepelného čerpadla (název, výrobce, označení venkovní jednotky)

  V případě, že v blízkosti navrhované stavby – cca do 500 m v závislosti na reliéfu terénu, je významná komunikace (silnice I., II.třídy, železnice) nebo průmyslová zóna, je potřebné, aby podklady žádosti obsahovaly informaci o těchto zdrojích hluku.

  Podklady pro získání informací jsou

  • údaje z měření provozovatele (ŘSD, Správy silnic aj.)
  • data aktuálního akreditovaného měření pořízená stavebníkem v místě stavby

  V případě, že stavba je umisťována do blízkosti navrhované liniové stavby (územní rezerva v územním plánu) je podkladem hlukový výpočet.


 • Dobrý den, nevím, jestli se obracím správně na vás, ale potřebovala bych poradit, co dělat, když se v bytě objeví plíseň a družstvo (jelikož je to družstevní byt) nejeví žádný zájem o vyřešení problému a vinu dává nedostatečnému větrání. Dal by se problém vyřešit přes KHS nebo si to bohužel musí vlastník bytu vyřešit pouze s daným družstvem? Za odpověď předem děkuji.
 • Dobrý den, Pokud se jedná o prvé zjištění s výskytem plísně mělo by být povinností uživatele bytu hledat možnosti jejího odstranění . Pokud se jedná již o opakovaný výskyt a dosavadní postupy na její odstranění (například vysoušení, úprava režimu vytápění a větrání, protiplísňové nátěry) nejsou účinné, můžete požádat o posouzení příčin odborníky z oblasti stavebnictví.

  Primární při výskytu plísní je tedy zjištění příčiny jejího výskytu a pokud se prokáže, že příčinou není způsob užívání bytu můžete se obrátit na stavební úřad, který může jednat i s družstvem. KHS bohužel určování příčin neprovádí ani nemůže nařídit žádné stavební úpravy.

 • Mám dotaz: Zda stále platí, že podmínkou pro přijetí dítěte do mateřské školy uvedené v rejstříku škol je povinné očkování dle § 50 zákona 258/2000 Sb.
 • k Vašemu dotazu odpovídám:

  1. § 50 zák. č. 258/2000 Sb. v platném znění stále platí, cituji: „ jesle nebo předškolní zařízení mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci“
  2. Potvrzení o tomto požadavku vydává praktický lékař pro děti a dorost
  3. V praxi to znamená, že jesle nebo mateřská škola nesmí přijmout dítě, které nesplňuje požadavek uvedený v bodě 1 a právnická osoba - daná mateřská škola, pokud § 50 nedodrží, může být ze strany orgánu ochrany veřejného zdraví i sankcionována
  4. V obecné rovině je povinné očkování ospravedlnitelné nejen ve vztahu k čl. 5 a 6 Úmluvy na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny, ale i dalším základním právům občana podle Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod a KHS/MZ nesmí povinnost podrobit dítě očkování sankcionovat či jinak vynucovat u zákonných zástupců dítěte, přitom musí vzít v úvahu
   • naléhavost tvrzených důvodů
   • jejich ústavní relevanci
   • nebezpečnost pro společnosti, které může jednání dané osoby vyvolat
   • konzistentnost a přesvědčivost tvrzení dané osoby
  Bod 4 je citace oficiálního stanoviska Ministerstva zdravotnictví

 • Je povinností kontrolního pracovníka předem nahlásit provedení státního zdravotního dozoru?
 • Státní zdravotní dozor resp. kontrolu lze vykonat jen jsou – li splněny zákonem stanovené podmínky. Tyto podmínky jsou blíže upraveny v ustanovení § 88 odst. 2 zákona č.258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění předpisů a to následovně:

  Zahájení státního zdravotního dozoru

  1. oprávnění vykonat kontrolu po předložení služebního průkazu a za podmínky je-li při zahájení jeho výkonu přítomna kontrolovaná osoba (zaměstnanec kontrolované osoby, člen jejího statutárního zástupce, spolupracující rodinný příslušník nebo jiná fyzická osoba, která vykonává nebo zabezpečuje činnost, která je předmětem činnosti kontrolované osoby);
  2. v ostatních případech (např. v případě provádění měření hluku) výkonu státního zdravotního dozoru zaměstnanec orgánu ochrany veřejného zdraví oznámí kontrolované osobě vykonání státního zdravotního dozoru po jeho skončení.
  Z uvedeného vyplývá, že není povinností kontrolního pracovníka předem nahlásit provedení státního zdravotního dozoru. Kontrolní pracovník je nicméně povinen postupovat při kontrole dle výše uvedeného.

 • Lze provádět kontrolu zařízení, aniž by byl přítomen statutární zástupce (jednatel) společnosti resp. osoba oprávněna jednat za kontrolovaný subjekt?
 • Ano, kontrola může být vykonána, i když výše uvedená osoba není přítomna za podmínky, že je přítomen zaměstnanec kontrolované osoby, spolupracují rodinný příslušník nebo jiná osoba která vykonává nebo zabezpečuje činnost, která je předmětem činnosti kontrolované osoby. (viz ustanovení § 88 odst. 2 věta první zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.)
 • Existuje určitý závazný postup jakým by měla být kontrola vykonána?
 • Většina kontrol obecně je zahajována způsobem, že se kontrolní pracovník nejprve prokáže služebním průkazem, který je zároveň dokladem o pověření k této kontrolní činnosti, následně vykoná státní zdravotní dozor, při které je pořizován protokol o kontrolním zjištění. (viz ustanovení § 88 zákona č. 258/2000 Sb.) V případě provádění měření např. hluku oznamuje kontrolní pracovník vykonání státního zdravotního dozoru po jeho skončení (ustanovení § 88 odst. 2 věta pátá zákona č. 258/2000 Sb.)

  Při kontrole se dále podpůrně použije také ustanovení zákona č. 552/1991 Sb. o státní kontrola, kdy v ustanovení § 11 až § 14 jsou popsány práva a povinnosti kontrolních pracovníků a kontrolovaných osob.