Nahrávám...

Služby péče o tělo, ubytování

Úvod / Občanům / Služby péče o tělo, ubytování

  Otázky k tiskové zprávě Úřadu práce ze dne 17.3.2015
  1. Kolik ubytoven splnilo a kolik z nich nesplnilo u vás v kraji (aspoň podle vašich současných informací, pokud už nemáte k dispozici plné údaje) povinnost zmíněnou v tiskové zprávě – aspoň podle údaje o počtu ubytoven, které máte?

  2. Z dosavadních zjištění je na území MSK více než 100 zařízení, ve kterých může být poskytováno dlouhodobé ubytování včetně ubytování pro osoby sociálně slabé. Všechna tato zařízení mají provozní řád schválený v dřívějších letech hygienickou službou. Nyní provozovatelé revidují své provozní řády a pokud v nich nejsou obsaženy všechny údaje, tak jak jsou požadovány novelou § 21a zákona o ochraně veřejného zdraví, předkládají je ke schválení orgánu ochrany veřejného zdraví. K 31.3.2015 bylo na KHS MSK podáno cca 50 žádostí.
  3. Jaké byly nejčastější nedostatky u těch, které svou povinnost splnily?

  4. Podkladem pro schválení nového provozního řádu je současně zjištění, zda stavba odpovídá stavebně technickým a hygienickým požadavkům, aktuálně platným. Pokud tyto požadavky – například vybavení ubytovací jednotky prostorem pro vaření nejsou splněny, je řízení o schválení provozního řádu přerušeno do doby uvedení stavby do souladu se zákonnými požadavky.
  5. Jak proti oběma skupinám budete postupovat??

  6. KHS dosud nemá dostatek informací – podrobný přehled zařízení, ve kterých je poskytováno dlouhodobé ubytování ať již v celém zařízení nebo v jeho části. Pokud se na něj neobrátí samotní provozovatelé, může tuto skutečnost zjistit až na základě vlastního výkonu státního zdravotního dozoru, který je prováděn průběžně. Při zjištění nedostatků pak postupuje tak jako i v jiných případech, tj. za porušení zákonných požadavků bude uplatňovat sankce.


 • Mají solně jeskyně pozitivní vliv na zdraví lidí s potížemi dýchacích cest?

 • K otázkám pobytů v solných jeskyních zaujímá hygienická služba kladné stanovisko, které vyplývá z možnosti pobytu v čistém prostředí,a to zejména v období, kdy je v našem regionu zhoršená kvalita ovzduší. Zkoumáním zdravotního efektu solné jeskyně se KHS nezabývá, ověřila si však v minulosti kvalitu vnitřního prostředí solné jeskyně vlastním měřením, při kterém byly zjištěny nulové hodnoty koncentrace mikroorganismů a plísní. Toto prostředí tedy lze považovat za velmi příznivé pro alergiky, astmatiky, ale i další osoby.
  Solné jeskyně jsou využívány i jako součást regeneračních a rekondičních pobytů nebo lázeňské léčby.


 • Jak často se dělají kontroly ubytoven?

 • Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje provádí v rámci běžné, plánované kontrolní činnosti i státní zdravotní dozor v ubytovacích zařízeních všech typů. V rámci kraje eviduje cca 640 hotelů a penzionů, 170 ubytoven a 50 zařízení sociálních služeb poskytujících ubytování (např.azylové domy, domy na půl cesty). V uvedených zařízeních je prováděna kontrola v rozsahu podle schválených provozních řádů, kterými provozovatel garantuje např.režim úklidu, desinfekce, manipulace s prádlem a dalších skutečností, které by mohly mít vliv na zajištění vyhovujících hygienických podmínek v zařízení. Ročně je provedeno 160 – 180 kontrol ve všech typech zařízení, převážnou většinu z toho tvoří právě ubytovny, kde se provádí kontroly s četností 1x ročně – 1x za 2 roky. V období leden – září 2013 bylo dosud provedeno 170 kontrol ubytoven, z toho v 10 případech se jednalo o kontrolu provedenou na podkladě podnětu. Na základě provedených kontrol a výsledných zjištění bylo uloženo 11 sankcí v celkové výši 31.000,-Kč. Nejčastěji zjišťované hygienické nedostatky souvisí právě s dezinfekcí v zařízení a manipulací s prádlem. Ve většině případů provozovatelé zařízení provádí okamžitě nápravná opatření.


 • Je nutné mít na provozovně umývadlo?

 • Ve všech provozovnách, kde se provádí činnosti epidemiologicky závažné (holičství, kadeřnictví, pedikúra, manikúra, kosmetika, masérské, regenerační a rekondiční služby, v provozovnách, kde je porušována integrita kůže, solária apod.) musí být zajištěna tekoucí pitná i teplá voda přímo na pracovišti - §53 Nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

 • Kdy musím mít na provozovně sterilizátor?

 • Všude tam, kde je porušována integrita kůže (např. pedikúra, tetovací studia, kosmetika-permanentní make-up) se musí používat sterilní nástroje §51 písmeno i) vyhláška číslo 137/2004 Sb. v platném znění, o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.

 • Kdy musím mít na provozovně sterilní nástroje?

 • Všude tam, kde je porušována integrita kůže (např. pedikúra, tetovací studia, kosmetika-permanentní make-up) se musí používat sterilní nástroje - podle §51 písm.i) vyhlášky číslo 137/2004 Sb. v platném znění, o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných. Sterilizace se provádí ve vlastním sterilizátoru na provozovně nebo smluvně se sterilizačními centry.

 • Musím nosit pracovní oděv v kadeřnictví?

 • Při činnostech epidemiologicky závažných tedy i v kadeřnictví platí zásady osobní hygieny tzn. i nošení čistého pracovního oděvu a obuvi po celou provozní dobu. Používání ostatních osobních ochranných pracovních prostředků, které odpovídají prováděné činnosti a jsou čisté a bezpečné pro zdraví osob- §52 písmeno b) vyhláška číslo 137/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.

 • Jak postupovat při zřízení provozovny služeb

 • Nové provozovny služeb péče o tělo (kadeřnictví, pedikúra a manikúra, kosmetika, masáže, regenerační a rekondiční zařízení, solária, tetovací studia a další podobná zařízení) jsou zřizovány většinou jako nové objekty nebo je prováděna změna užívání stávajících prostor pro jiný účel. V obou případech je nutné podat na KHS písemnou žádost, podloženou jednoduchou projektovou dokumentací, ze které vyplynou všechny náležitosti Vámi navrženého řešení a vybavení provozovny. Obsahem návrhu je zejména způsob osvětlení, větrání, vytápění, dodávky pitné a teplé vody, napojení na kanalizaci, úprava podlah a povrchů, vybavení zařizovacími předměty (WC, umyvadlo, sprcha, dřez, výlevka), eventuelně jiné požadavky související se specifiky dané činnosti. KHS přitom upozorňuje na povinnost mít v místnosti, kde je vykonávána vlastní činnost (masáže, kosmetika apod.) umyvadlo pro mytí rukou s tekoucí pitnou a teplou vodou. V případě provozoven pedikúr je nutno myslet i na vybavení pedikérskou vaničkou, napojenou na přívod a odvod vody.
  Žádost musí obsahovat jméno a adresu žadatele, adresu provozovny a je vhodné ji doplnit telefonním nebo e-mailovým kontaktem, pro případné upřesnění žádosti.

 • Kdy mohu začít provozovat služby péče o tělo?

 • S výkonem činnosti epidemiologicky závažné (holičství, kadeřnictví, pedikúra, manikúra, kosmetika, masérské, regenerační a rekondiční služby, v provozovnách, kde je porušována integrita kůže, solária apod.) můžete začít až po posouzení provozovny (vydání závazného stanovisko ke změně užívání nebo kolaudaci) a schválení provozního řádu Vámi vykonávané činnosti.
  Základní požadavky jsou stanoveny v ustanovení § 19 až § 21 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dále v ustanovení § §51 až § 52 vyhlášky č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů. Vzor provozního řádu najdete zde.