KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Náležitosti žádosti stavebníků rodinných domů

Úvod / Občanům / Náležitosti žádosti stavebníků rodinných domů

  V souvislosti s novelou zákona č.258/2000 Sb., která nabyla účinnosti dne 1.12.2015, posuzuje orgán ochrany veřejného zdraví umístění všech staveb, tedy i rodinných domů.

  Pro dostatečné posouzení je nezbytné doložit tyto podklady

  • Vyplněná žádost s uvedením všech kontaktních údajů a náležitostí dle § 37 správního řádu (včetně el. podpisu v případě elektronického podání e-mailem)
  • Pokud je jednáno v zastoupení – plnou moc k zastupování
  • Průvodní a souhrnná technická zpráva
  • Kopie územního plánu s vyznačením místa stavby do měřítka 1:2000
  • Územní plán (kopie, nebo přímý odkaz na výkres)
  • Situační snímek objektu nebo zákres do katastrální mapy
  • Půdorysy všech nadzemních podlaží
  • Způsob větrání objektu
  • Způsob vytápění, v případě že je k vytápění použito tepelné čerpadlo vzduch-voda
   • Situační snímek se zakreslením venkovní jednotky tepelného čerpadla
   • Akustické parametry čerpadla (zejména venkovní jednotky)
   • Typ tepelného čerpadla (název, výrobce, označení venkovní jednotky)

  V případě, že v blízkosti navrhované stavby – cca do 500 m v závislosti na reliéfu terénu, je významná komunikace (silnice I., II. a III. třídy, železnice) nebo průmyslová zóna, je potřebné, aby podklady žádosti obsahovaly informaci o těchto zdrojích hluku.

  Podklady pro získání informací jsou

  • údaje z měření provozovatele (ŘSD, Správy silnic aj.)
  • data aktuálního akreditovaného měření pořízená stavebníkem v místě stavby

  V případě, že stavba je umisťována do blízkosti navrhované liniové stavby (územní rezerva v územním plánu) je podkladem hlukový výpočet.