KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Studie "Zdraví a životní styl"

Úvod / Odborná činnost / Studie "Zdraví a životní styl"

Krajská hygienická stanice se účastní mezinárodní studie "Zdraví a životní styl", která je součástí mezinárodního projektu HAPIEE (zkratka anglického Health, Alcohol and Psychosocial factors in Eastern Europe, česky - Zdraví, alkohol a psychosociální faktory ve východní Evropě), který probíhá zároveň v Polsku a Rusku, připravuje se také v Litvě. Projekt je koordinován pracovištěm University College London (Velká Británie). V České republice je studie organizována Státním zdravotním ústavem v Praze a je prováděna Zdravotními ústavy v Jihlavě, Hradci Králové, Kroměříži, Liberci, Ústí nad Labem a Krajskou hygienickou stanicí v Ostravě (ve městech Karviná a Havířov).

Studie se zaměřuje na životní styl - výživu, kouření, pohybovou aktivitu, socioekonomickou situaci - životní a pracovní podmínky a kvalitu bydlení. Cílem studie je sledovat trendy ve vývoji zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k rizikovým faktorům, které jej ovlivňují.

Od zahájení studie (listopad 2002) do května 2003 bylo osloveno v Karviné a Havířově 700 mužů a 700 žen, návratnost dotazníků byla 53 % (743 osob). Od listopadu 2003 do května 2004 byl v Havířově osloven stejný počet osob, přičemž návratnost dotazníků byla 59 % (830 osob). Náhodně vybraným mužům a ženám bylo v době zahájení studie 45-69 let.

Respondenti vyplňovali zdravotní dotazníky a bylo jim nabídnuto bezplatné vyšetření rizikových faktorů srdečně cévních onemocnění: změření krevního tlaku, výšky a hmotnosti (pro výpočet BMI a porovnání s optimální hodnotou), určení poměru pas/boky (WHR), vyšetření hladiny tuků v krvi (cholesterol - HDL a LDL, triacylglycerol), vyšetření hladiny cukru v krvi, CRP, vitamínů. Byly jim změřeny dýchací funkce a provedeny testy na paměť a koncentraci. Při pohovoru s lékařem byli respondenti informováni o možnostech minimalizace působení rizikových faktorů životního stylu, které negativně ovlivňují zdravotní stav, obdrželi také zdravotně výchovné materiály a balíček pro zdraví.

Všichni respondenti byli v rámci studie opakovaně kontaktováni formou korespondenčních dotazníků, které se týkaly jejich stravování a změn zdravotního stavu se zaměřením na srdečně cévní onemocnění. Návratnost výživových dotazníků byla v Karviné 75 % a v Havířově 78 %. Návratnost zdravotních dotazníků byla v Karviné 60 % a v Havířově 67 %.

V současné době studie pokračuje další etapou. Po pilotní fázi, která proběhla v listopadu 2005 v Havířově s návratností 78 %, jsme zahájili další část v květnu 2006. Tato etapa probíhá formou řízeného rozhovoru, kdy jsou respondenti dotazováni na zdraví, sociální zázemí, trávení volného času a ekonomické souvislosti. Součástí je také test fyzické zdatnosti (síla stisku ruky, rychlosti chůze a test vstávání ze židle pro zjištění síly v dolních končetinách a také test na paměť a koncentraci. Tato část studie by měla být dokončena do konce roku 2007.


Vybraná zjištění a výsledky z měst v našem kraji:

Uvádíme některé odpovědi respondentů z části osobních názorů a sociálních podmínek: 29 % respondentů uvedlo, že nevěnuje tělesné výchově, sportu a turistice ani hodinu týdně, 23 % v současné době kouří a 14 % se necítí v noci v okolí svého bydliště bezpečně.

Výsledky měření krevního tlaku a zjištění z dotazníkového šetření svědčí o závažnosti rozšíření zvýšeného krevního tlaku jako rizikového faktoru. Zvýšený krevní tlak byl naměřen u 45 % mužů a 30 % žen, u kterých dosud lékařem nikdy nebyl zjištěn.

Více naleznete v následující prezentaci [PPS].

Zvýšenou hladinu cukru v krvi mělo 69 % mužů a 60 % žen.


Průměrné hodnoty glukózy v krvi respondentů

Podíl kuřáků je vysoký. Kladně však lze hodnotit počet respondentů, kteří kouřit přestali a skutečnost, že více než polovina žen účastnících se studie nikdy nekouřila.


Kouření

Významným faktorem ovlivňujícím zdraví je strava. Zde uvádíme zjištění vztahující se k pitnému režimu respondentů. Doporučená denní dávka tekutin je minimálně 2 litry. Toto dodržovalo zhruba 42 % mužů a jen 33 % žen.


Denní příjem tekutin v litrech

Přílišné solení je jednou z hlavních příčin vzniku vysokého tlaku. Doporučená denní dávka soli 5-7 gramů je u nás značně překračována. Příčinou není jen přímé použití soli, ale také to, že se konzumuje hodně potravin, které obsahují skrytou sůl. Jsou to např. uzeniny, slané brambůrky, tyčinky, instantní polévky aj. Téměř 50 % mužů a 30 % žen ze sledovaného souboru konzumuje alespoň 1x týdně párky, klobásy.


Vybraná mezinárodní srovnání:


Zpravodaj studie "Zdraví a životní styl" č.1, leden 2006

Jedním z důležitých faktorů ovlivňujících zdraví je tělesná hmotnost, její kontrola je efektivní cestou ke snížení rizika mnoha onemocnění, včetně srdečně cévních, vysokého krevního tlaku a cukrovky. Zhruba 30 % mužů a žen v české populaci je obézních. Rozdíly mezi českými sledovanými městy nejsou příliš významné. Situace v Polsku je podobná jako v ČR, avšak v Rusku je výrazně vyšší podíl žen s nadváhou, zatímco podíl obézních mužů je nižší než u nás a v Polsku.

Mezi účastníky studie v ČR bylo 27 % kuřáků a 21 % kuřaček. S rostoucím věkem se podíl kuřáků snižuje. Velké rozdíly byly zjištěny nejen mezi jednotlivými zeměmi, ale i mezi ženami a muži.


Zpravodaj studie "Zdraví a životní styl" č. 2, duben 2006

80 % účastníků studie u nás mělo celkovou hladinu cholesterolu vyšší než je doporučená hodnota (5 mmol/l). Navíc 62 % osob nevědělo, že má zvýšený cholesterol a jen 17 % se léčilo. Rozdíly mezi zeměmi ve výskytu vysoké hladiny cholesterolu v krvi nebyly velké, avšak byly nalezeny významné rozdíly v informovanosti a léčbě.


Zpravodaj studie "Zdraví a životní styl" č. 2, duben 2006

Nadměrné pití alkoholu má nepříznivý vliv na duševní a fyzické zdraví, zvláště pak nárazový způsob konzumace. U respondentů studie je roční spotřeba alkoholu nejvyšší u mužů v ČR (8,5 l čistého alkoholu). Naproti tomu podíl mužů, kteří pijí více než 80 g alkoholu (asi 2 dcl 40 % destilátu) během jediné příležitosti alespoň 1x za měsíc, je nejvyšší v Rusku (30 %). Podíl mužů, kteří udávají problémy související s alkoholem (v práci, v rodině, s přáteli) jsou dvakrát vyšší v Rusku než v ČR. Negativní důsledky pití tedy závisí také na způsobu jeho konzumace.

Ženy konzumují alkohol v podstatně menším množství než muži a rovněž problémy s nárazovým pitím jsou spíše výjimečné.


Zpravodaj studie "Zdraví a životní styl" č. 2, duben 2006

Kardiovaskulární onemocnění jsou již několik let na prvním místě v příčinách úmrtí jak u mužů, tak i u žen v Moravskoslezském kraji i v České republice a jsou také nejčastější příčinou hospitalizací.

Přitom mnoha případům úmrtí a pracovní neschopnosti na akutní srdeční infarkt a cévní mozkovou příhodu lze předcházet a to zanecháním kouření, zdravou stravou, pouze velmi střídmým pitím alkoholu a pravidelnou pohybovou aktivitou.