KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Opravné prostředky

Úvod / O nás / Povinně zveřejňované informace

Proti rozhodnutí o právech a povinnostech osob vydaným KHS MSK ve správním řízení podle zákona č. 500/2004 Sb. lze uplatnit následující opravné prostředky

  1. Odpor - proti příkazu vydaném ve zkráceném řízení podle § 150 odst. 1 a 2 zákona č.500/2004 Sb. může podat ten, jemuž byla uložena povinnost a to ve lhůtě 8 dnů ode dne oznámení příkazu. Podáním odporu se příkaz ruší a řízení pokračuje. Lhůty pro vydání rozhodnutí začínají běžet znovu dnem podání odporu. Zpětvzetí odporu není přípustné. Odpor se podává u správního orgánu, který příkaz vydal.
  2. Odvolání – proti rozhodnutí správního orgánu, pokud zákon nestanoví jinak. Právo podat odvolání nepřísluší účastníkovi, který se po oznámení rozhodnutí tohoto práva písemně nebo ústně do protokolu vzdal. Jestliže odvolatel vzal podané odvolání zpět, nemůže je podat znovu. Odvoláním lze napadnout pouze výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v ustanovení § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. (viz níže) a dále musí obsahovat

  • údaj o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje
  • v jakém rozsahu ho napadá
  • v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení jež mu předcházelo.

Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů, tak aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Odvolání lze podat teprve poté, co bylo rozhodnutí vydáno. Bylo-li odvolání podáno před oznámením rozhodnutí odvolateli, platí, že bylo podáno v první den odvolací lhůty.

Z ustanovení § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. vyplývají následující náležitosti podání:

  • fyzická osoba uvede jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování podle §19 odst. 3 správního řádu
  • v podání související s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele, nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování
  • právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Podání opravného prostředku lze učinit písemně nebo ústně do protokolu, anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným ve větě první, je možno učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu. Odvolání lze učinit rovněž prostřednictvím datové schránky KHS MSK.

Pro příjem písemných podání jsou určeny jednotlivé podatelny KHS MSK ( viz kontakty), které přijímají podání po celou provozní dobu.