KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Příjem žádostí a dalších podání

Úvod / O nás / Povinně zveřejňované informace

Žádosti, návrhy a jiná dožádání a podání občanů se vyřizují podle podaného obsahu a to na základě obecných právních předpisů:

 • zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Lhůty k vyřízení žádostí, stížností, návrhů a dožádání:

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  Není-li zvláštním zákonem stanoveno jinak je povinností správního orgánu rozhodnutou ve věci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení, k nimž se připočítává doba
  • až 30 dnů nařizuje-li se ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho předvolat, předvést nebo doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, nebo jde-li o zvlášť složitý případ
  • nutná k provedení
   • dožádání podle § 13 odst. 3
   • ke zpracování znaleckého posudku
   • k doručení písemnosti do ciziny
 • zákon č. 85/1990 Sb. o právu petičním
  Státní orgán, který petici přijal, je povinen její obsah posoudit a do 30 dnů písemně odpovědět tomu, kdo ji podal anebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru. V odpovědi uvede stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení.
 • zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
  Lhůta pro poskytnutí informace je 15 dnů ode dne přijetí žádosti. Lhůtu pro poskytnutí informace lze prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o 10 dní. Lhůta pro rozhodnutí o odepření informace činí 15 dnů ode dne přijetí žádosti. Lhůta, kdy je žadatel odkázán na již zveřejněnou informaci je nejpozději do 7 dnů ode dne přijetí žádosti. Lhůta pro odložení žádosti, v případě že se požadovaná informace nevztahuje na působnost správního orgánu je do 7 dnů ode dne doručení žádosti. Lhůta k upřesnění podané žádosti činí pro žadatele do 30 dnů ode dne doručení výzvy k upřesnění.
 • vyřízení stížnosti v souladu s ustanovením § 175 zákona č. 500/2004 Sb.
  Lhůta pro vyřízení stížnosti činí 60 dnů ode dne jejího doručení příslušnému orgánu. O vyřízení stížnosti musí být stěžovatel v této lhůtě také vyrozuměn. Ve výjimečných případech lze lhůtu prodloužit, nelze-li zajistit podklady potřebné pro vyřízení stížnosti.