KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Organizační struktura

Úvod / O nás / Povinně zveřejňované informace

Organizační struktura KHS MSK ve formátu PDF

Informace o vnitřních útvarech

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě se člení v souladu s organizačním řádem na územní pracoviště, na úseky a odbory a oddělení začleněné do jednotlivých úseků. Řediteli je dále přímo podřízen sekretariát, který zahrnuje pracoviště krizového řízení a zdravotní politiky.

ÚSEK ODBORNÝCH ČINNOSTÍ

Zajišťuje veškeré odborné činnosti související s výkonem státní správy podle zákona č. 258/2000 Sb. takto:

Odbor protiepidemický (EPID)

Plní zejména tyto úkoly:

 • v oblasti infekčních nemocí, předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění v populaci i ve zdravotnických zařízeních;
 • při výskytu infekčního onemocnění provádí konkrétní opatření k zabránění přenosu na další osoby a k ochraně osob, které již byly v kontaktu s nemocným;
 • vedením registrů infekčních onemocnění;
 • při provádění sběru dat o výskytu přenosných onemocnění na člověka v rozsahu povinných hlášení dle zákona č.258/2000 Sb. Data jsou hodnocena, analyzována a jsou vyvozovány informace o trendech a výskytech infekčních onemocnění;
 • kontrola pravidelného očkování ve smyslu platné legislativy;
 • další činností je Informační systém imunizace dětí (ISID), který zabezpečuje zvaní dětí na pravidelné očkování. Tento systém komunikuje s dětskými lékaři a rodiči dítěte, jejichž dítě zve formou poštovní pozvánky k očkování;
 • sleduje se proočkovanost jak dětí, na které se vztahuje povinné očkování, tak osob, které podléhají zvláštnímu či mimořádnému očkování;
 • oddělení epidemiologie nemocničních nákaz a provozu zdravotnických zařízení v Ostravě a protiepidemická oddělení územních pracovišť dále vykonávají státní zdravotní dozor ve státních i nestátních lůžkových a ambulantních zdravotnických zařízeních. Kontroly provádí na základě plánu kontrolní činnosti a podle schváleného provozního řádu;
 • pro nově registrované lékaře schvaluje návrhy provozních řádů a případné změny již schválených provozních řádů.

Odbor hygieny obecné a komunální (HOK)

Plní zejména tyto úkoly:

 • podílí se na vytváření územních plánů sídelních útvarů i velkých územních celků;
 • posuzuje záměry z hlediska vlivu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.;
 • podílí se na vydání integrovaných povolení vybraných zařízení podle zákona č. 76/2002 Sb.;
 • posuzuje dokumentace k územnímu řízení staveb z hlediska vlivu na životní prostředí;
 • posuzuje projekty staveb pro dopravu, včetně hromadných parkovišť, garáží ap., staveb pro ubytování, sport a rekreaci, zařízení pro služby péče o tělo (holičství, kadeřnictví, kosmetika, manikúra, tetovážní salóny apod.), kulturních zařízení (divadla, kina, kulturní domy) a dalších služeb pro veřejnost;
 • posuzuje projekty staveb a zařízení se zdroji neionizujícího záření (základnové stanice GSM, vedení VVN a VN ap.);
 • posuzuje projekty zásobování obyvatelstva pitnou vodou, úpravny pitné vody, vodárenské technologie, výrobky přicházející do styku s pitnou vodou;
 • posuzuje projekty venkovních koupališť, krytých bazénů, rehabilitačních bazénů;
 • zabývá se řešením problematiky hluku a vibrací v mimopracovním prostředí;
 • zabývá se řešením problematiky neionizujícího záření v mimopracovním prostředí;
 • schvaluje provozní řády veřejných vodovodů, individuálních zdrojů pro zásobování veřejných objektů, koupališť, saun a služeb epidemiologicky závažných;
 • zabývá se problematikou pohřebnictví.

Při výkonu státního zdravotního dozoru kontroluje:

 • kvalitu pitné vody ve veřejných vodovodech a malých vodních zdrojích (studny), které slouží k veřejnému zásobování pitnou vodou, včetně plnění povinností jejich provozovatelů;
 • hygienické podmínky provozu koupališť, krytých bazénů a saun, včetně sledování kvality vody;
 • hygienické podmínky provozu zařízení, ve kterých jsou prováděny činnosti epidemiologicky závažné (kosmetika, masáže, holičství a kadeřnictví, pedikúra, solária apod.);
 • hygienické podmínky provozu zařízení, ve kterých jsou poskytovány ubytovací služby;
 • plnění povinností provozovatelů zdrojů hluku a vibrací v mimopracovním prostředí;
 • plnění povinností provozovatelů zdrojů neionizujícího záření v mimopracovním prostředí.

Zabývá se stížnostmi, při jejichž řešení spolupracuje s dalšími orgány státní správy:

 • na hluk a vibrace v mimopracovním prostředí (z výroben, dopravy, hudebních produkcí apod.), včetně provádění kontrolních měření;
 • na podmínky bydlení (plíseň, zápach);
 • na ukládání odpadů, kvalitu ovzduší a dalšími stížnostmi z komunální sféry.

Odbor hygieny práce (HP)

Plní zejména tyto úkoly:

Odbor působí preventivně dle odborné náplně jednotlivých oddělení při vydávání stanovisek k projektovým dokumentacím, změnám v užívání, předčasnému užívání stavby v rámci zkušebního provozu a kolaudacím, a to u staveb:

 • průmyslových objektů;
 • provozoven drobných soukromníků;
 • prodejen nepotravinářského charakteru;
 • zubních laboratoří;
 • povrchových - v rámci řízení stavebních a drážních úřadů;
 • důlních - v rámci řízení s báňským úřadem;
 • hutnického průmyslu;
 • chemického, koksárenského a farmaceutického průmyslu, zpracování umělých hmot, galvanoven, spaloven, výroby barev a laků.

Další preventivní činností je:

 • posuzování akcí se zdroji neionizujícícho záření včetně laserů;
 • posuzování míry rizika při aplikaci injektážních a nástřikových hmot a technických kapalin v důlních podmínkách;
 • vydávání stanovisek k provozním řádům zařízení dle zákona o odpadech;
 • stanovení zvláštních podmínek pro provádění oznámené činnosti při provádění speciální ochranné DDD nebezpečnými chemickými látkami nebo přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické nebo toxické (podle § 61 odst.5 zákona č.258/2000 Sb.);
 • vydávání osvědčení o odborné způsobilosti pro speciální ochrannou DDD;
 • vydávání osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické.

Státní zdravotní dozor je vykonáván:

 • prověrkami na pracovištích výše uvedených zařízení;
 • při vydávání rozhodnutí o zařazení prací do kategorií;
 • ověřováním podmínek vzniku nemocí z povolání na základě požadavků klinik a oddělení nemocí z povolání nemocnic a poliklinik;

Odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání (HV a PBU)

Plní zejména tyto úkoly:

 • V rámci preventivní činnosti jsou zpracovávány stanoviska k projektovým dokumentacím a kolaudacím staveb:
 • zařízení společného stravování;
 • prodejen potravin včetně potravinářské části supermarketů;
 • výroben potravin;
 • prodejních stánků s občerstvením;
 • výroben kosmetických prostředků.

Státní zdravotní dozor je vykonáván:

 • v zařízeních společného stravování;
 • nad osobní a provozní hygienou v prodejnách a výrobnách potravin, supermarketech, výrobnách kosmetiky;
 • nad potravinami při výskytu alimentárních onemocnění;
 • nad kosmetickými prostředky, výrobky určenými pro styk s potravinami, hračkami a výrobky pro děti do 3 let.

Státní zdravotní dozor je vykonáván:

 • provádí zkoušky znalostí hub;
 • provádí zkoušky ověřování znalostí osob činných při výrobě a uvádění potravin a pokrmů do oběhu a při výrobě kosmetických prostředků.

Odbor hygieny dětí a mladistvých (HDM)

Plní zejména tyto úkoly:

Výkon státní správy a státního zdravotního dozoru je zajišťován v oblasti ochrany zdravých životních a pracovních podmínek a zabránění šíření infekčních a hromadně se vyskytujících onemocnění, ohrožení zdraví v souvislosti s vykonávanou prací, vzniku nemocí souvisejících s výchovou a vzděláváním a jiných významných poruch zdraví dětí a mladistvých do dovršení 18. roku věku:
 • v zařízeních základních a středních škol, předškolních a školských zařízení zařazených do sítě předškolních zařízení, škol a školských zařízení;
 • v zařízeních sociálně výchovné činnosti (Dětské domovy, Ústavy soc. péče...);
 • v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc;
 • ve zdravotnických zařízeních (jesle a kojenecké ústavy);
 • v zařízeních společného stravování dětí a mladistvých;
 • nad dodržováním podmínek pro pořádání zotavovacích akcí - tj. organizovaných pobytů 30 a více dětí a mladistvých na dobu delší než 5 dnů (tábory, školy v přírodě - tj. při akcích jejichž účelem je posilování zdraví, zvýšení tělesné zdatnosti či získání specifických znalostí nebo dovedností);
 • nad dodržováním hyg. požadavků na venkovní hrací plochy;
 • nad dodržováním hyg. požadavků na výkon činností epidemiologicky závažných ve stravovacích službách výše uvedených zařízení.

Dotčeným správním úřadem je při vydávání stanovisek:

 • k návrhům projektové dokumentace výše uvedených staveb;
 • k návrhům na zahájení kolaudačního řízení;
 • na změnu ve využití stavby;
 • k zápisu do rejstříku škol a školských zařízení;
 • k zajištění hygienických podmínek pro výkon sociálně-právní ochrany dětí.

Další činnosti odboru:

 • schvaluje provozní řády zařízení sociálních služeb;
 • vede evidenci aktuálně probíhajících zotavovacích akcí pro případných zásah Hasičského záchranného sboru.

ÚSEK SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ

Pracoviště, umístěné v budově Krajské hygienické stanice v Ostravě, plní pro všechna územní pracoviště zejména tyto úkoly:

 • samostatně zajišťuje složité právní agendy;
 • vede evidenci odvolání a mimořádných opravných prostředků proti rozhodnutí KHS, a ve spolupráci s příslušným oddělením vyhotovuje stanoviska k odvolání;
 • provádí kontrolu protokolů a rozhodnutí, ověřuje platnost použitých předpisů a správné aplikace jednotlivých ustanovení;
 • ověřuje úroveň důkazního řízení před zahájením správního řízení, kontroluje průkaznost porušení předpisů;
 • vyřizuje právní agendu KHS;
 • vede evidenci obecně závazných právních předpisů;
 • poskytuje právní pomoc zaměstnancům KHS;
 • zajišťuje pro zaměstnance informace o nových právních předpisech vztahujících se k činnosti orgánu ochrany veřejného zdraví;
 • zpracovává interní předpisy a po právní stránce garantuje správnost základních dokumentů včetně kolektivní smlouvy;
 • účastní se správního řízení dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví;
 • odvolací řízení;
 • vydávání rozhodnutí o mimořádných opravných prostředcích;
 • připomínkové řízení k návrhu novel zákonů a prováděcích právních předpisů na podkladě odborných připomínek úseku odborných činností nebo úseku ekonomicko provozních činností;
 • řízení, ve kterém se vydává nové rozhodnutí, kterým se z vážných důvodů dodatečně stanoví nebo změní doba platnosti nebo účinnosti rozhodnutí anebo lhůta ke splnění povinnosti.

Oddělení právní a kontrolní (OPaK)

 • zpracovává a posuzuje po obsahové a formální stránce smlouvy uzavírané KHS;
 • podává stanoviska, připravuje a zpracovává návrhy aplikace obecně závazných předpisů na podmínky KHS (včetně informací zpracovatelům o změnách právních předpisů pro potřeby včasné aktualizace vydaných vnitřních předpisů);
 • provádí interpretaci právních stanovisek MZ jako správního úřadu II. stupně;
 • spolupracuje při řešení případů odpovědnosti zaměstnanců za škody ve škodní komisi;
 • zabezpečuje právní konzultace vyplývající z kontrolní činnosti organizace zaměstnancům KHS;
 • poskytuje právní podporu ve všech činnostech KHS včetně spisové služby;
 • ve správním řízení po právní stránce posuzuje legálnost vydávaných rozhodnutí podle §84 odst. 1, písmeno c), l) a m) zákona č. 258/2000 Sb. a rozhodnutí podle § 61 zákona č. 258/2000 Sb.;
 • vede správní řízení o uložení pokuty a výši pokuty stanovuje po dohodě s vedoucím odboru úseku odborných činností a informuje ředitele;
 • vydává rozhodnutí o upuštění od pokuty po dohodě s vedoucím odboru úseku odborných činností;
 • rozhoduje o autoremeduře po dohodě s vedoucím odboru úseku odborných činností a informuje ředitele;
 • za účelem zajištění souladu vydávaných správních aktů s platnou právní úpravou:
  • pokud nebylo rozhodnuto o námitkách proti protokolu o kontrolním zjištění před zahájením správního řízení, rozhoduje o nich ve smyslu § 18 odst. 4 zákona č.552/1991 Sb. o státní kontrole v řízení o uložení pokuty;
  • zpracovává v součinnosti s vedoucím odboru úseku odborných činností nařízení KHS a předkládá řediteli k podpisu;
  • zpracovává předkládací zprávu správního orgánu I. stupně k odvolání účastníka řízení proti rozhodnutí a materiál předkládá řediteli KHS k podpisu a postoupení na MZ.

Oddělení personální a dokumentační (OPaD)

 • zajišťuje komplexní vedení personální agendy všech zaměstnanců KHS;
 • vede evidenční listy důchodového zabezpečení;
 • zabezpečuje vzdělávání všech zaměstnanců KHS, včetně zajištění sledování nákladů spojených se vzděláváním;
 • zabezpečuje komplexní spisovou službu a předarchivní péči o dokumenty za KHS;
 • zpracovává stanoviska k návrhům vyhlášek a zákonů v odvětví pracovního práva a vzdělávání;
 • spolupracuje při tvorbě řídích dokumentů zásadní povahy;
 • zajišťuje úkoly související s čerpáním prostředků z FKSP zaměstnanci KHS;
 • zajišťuje obsluhu telefonní ústředny;
 • zabezpečuje plnění úkolů v oblasti rovnosti mužů a žen v rámci celé KHS;
 • spolupracuje při sledování čerpání mzdových prostředků za KHS.

ÚSEK EKONOMICKO PROVOZNÍCH ČINNOSTÍ

Tento úsek zajišťuje komplexní rozvojovou činnost v oblasti ekonomiky a provozu, zodpovídá za dodržování finanční a rozpočtové kázně a dodržování všech závazných limitů, pro podmínky Krajské hygienické stanice rozpracovává předpisy a zákony v ekonomické oblasti, zodpovídá za dodržování zákona o platech a předpisů na úseku práce a mzdy.

 • vypracovává návrh rozpočtu KHS;
 • sestavuje plán investic, plní funkci investora;
 • sleduje a koordinuje rovnoměrné čerpání rozpočtu a vyjadřuje se ke všem návrhům zajištění neplánovaných úkolů z hlediska možnosti jejich financování;
 • zpracovává pololetní a roční rozbory hospodaření s finančními prostředky KHS.

Oddělení ekonomické(OE)

 • zajišťuje vedení účetnictví podle příslušných právních předpisů;
 • zabezpečuje platební styk a jiný kontakt s příslušnou bankou a správními orgány;
 • zajišťuje u příslušného finančního úřadu pokutové bloky a vede jejich evidenci;
 • vede komplexní mzdovou agendu včetně předepsaného výkaznictví;
 • provádí výpočet nemocenských dávek, výpočet a odvod zdravotního a sociálního pojištění;
 • provádí odvod daní ze mzdy, včetně předepsaného výkaznictví;
 • provádí likvidaci cestovních příkazů;
 • zabezpečuje inventarizaci v rámci KHS;
 • vede agendu stravenek pro zaměstnance a jejich objednávky;
 • vede agendu OOPP;
 • vede agendu smluv za KHS;
 • vystavuje objednávky pro potřeby KHS a vede jejich evidenci.

Oddělení provozně organizační(OPO)

 • provádí a zabezpečuje správu, ochranu a údržbu majetku a provádí za jeho inventarizaci;
 • sestavuje plán oprav majetku KHS a plán materiálně-technického zajištění, organizuje výběr dodavatelů dle vnitřních předpisů KHS, zabezpečuje k tomuto účelu hospodářské smlouvy a sleduje jejich plnění, provádí přejímku dodávek;
 • sleduje spotřeby energií a provádí kontrolu vyúčtování;
 • provozuje a organizuje autodopravu v rámci KHS, vede příslušnou evidenci a sleduje spotřebu PHM;
 • po schválení provádí nákup spotřebního materiálu pro potřeby KHS;
 • zajišťuje dodavatelsky ostrahu objektů;
 • zabezpečuje úkoly požární ochrany a bezpečnosti práce v objektech KHS, včetně zajišťování revizí el. a plynového zařízení;
 • zajišťuje dodavatelsky úklid prostorů;
 • podle schváleného seznamu poskytuje zaměstnancům OOPP;
 • zajišťuje správu informačních a komunikačních systémů;
 • koordinuje a realizuje údržbu a obnovu VT;
 • zabezpečuje správu sítí na všech pracovištích KHS;
 • zabezpečuje nákup spotřebního materiálu pro VT pro potřeby KHS.

SEKRETARIÁT

V čele sekretariátu stojí ředitelem jmenovaný vedoucí, který plánuje, organizuje, řídí a kontroluje činnost sekretariátu po stránce odborné, organizační, administrativní a hospodářské. Je přímo podřízen řediteli. Při plnění úkolů je oprávněn:

 • organizovat, řídit a kontrolovat práci sekretariátu;
 • odpovídá za plnění plánu činnosti sekretariátu;
 • předkládat řediteli KHS plnění plánu;
 • koordinovat a kontrolovat včasné a úplné vyřízení agendy;
 • prošetřovat stížnosti ve smyslu § 175 zákona č. 500/2004 Sb. na chování a postup zaměstnanců sekretariátu;
 • plnit úkoly a metodické pokyny hlavního hygienika ČR a ředitele KHS;
 • zajišťovat připravenost k řešení krizových situací v oboru působnosti KHS v souladu se zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon);
 • zajišťovat podklady a provádět analýzu zdravotního stavu obyvatel MSK ve vztahu k životnímu prostředí, životních a pracovních podmínek;
 • koordinovat a metodicky vést činnost v oblasti hodnocení zdravotní rizik v rámci KHS;
 • zajišťovat spolupráci se správními úřady a s orgány samosprávy při tvorbě zdravotní politiky příslušného regionu a Programu Zdraví 21 pro MSK;
 • připravovat návrhy koncepcí a programů v oblasti ochrany veřejného zdraví;
 • zpracovávat a analyzovat výsledky činností KHS;
 • koordinovat propagační a publikační činnost KHS;
 • poskytovat služby sekretariátu ředitele.

ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ

K potřebám operativního výkonu SZD jsou souladu se zákonem č. 258/200 Sb., zřízena územní pracoviště v Bruntálu, Frýdku-Místku, Karviné, Opavě a v Novém Jičíně, jejichž místní působnost je stanovena hranicemi jednotlivých okresů. Za agendu související s jejich obecným fungováním jsou odpovědni vedoucí zaměstnanci příslušných oddělení pracujících v místě územního pracoviště.