KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Žádost o zařazení prací do kategorie

Úvod / / Žádost o zařazení prací do kategorie

Zaměstnavatel ve své žádosti o zařazení prací do kategorie uvede:

  • Název společnosti, adresu, IČO společnosti
  • Označení práce
  • Název a umístění pracoviště, kde je daná práce vykonávaná
  • Výsledky hodnocení expozice fyzických osob vykonávajících danou práci jednotlivým rozhodujícím faktorům pracovních podmínek v charakteristické směně včetně doby trvání této expozice
  • Délku směny (u vícesměnného provozu režim střídání směn)
  • Návrh kategorie, do které má být práce zařazena
  • Počet zaměstnanců vykonávající danou práci, z toho počet žen
  • Opatření přijatá k ochraně zdraví zaměstnanců, kteří vykonávají danou práci

K žádosti připojí protokoly o měření nebo vyšetření faktorů pracovních podmínek provedeném akreditovanou nebo autorizovanou laboratoří.

V případě změny podmínek výkonu práce, která má vliv na zařazení do kategorie třetí nebo čtvrté, je zaměstnavatel povinen předložit bezodkladně nový návrh kategorizace příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví.

Měření rizikových faktorů pro účely kategorizace může zaměstnavatel provést pouze prostřednictvím držitele osvědčení o akreditaci nebo držitele autorizace k příslušnému měření.

 

Informace pro zaměstnavatele

Kategorizace prací - tabulka