KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Táborová sezóna 2015 - rady pro provozovatele

Úvod / Občanům / Táborová sezóna 2015 - rady pro provozovatele

Letní tábory pro děti mají v Moravskoslezském kraji již dlouholetou tradici a jejich účelem je především zvýšení psychické a fyzické odolnosti dětí. Děti pobytem na táboře prožijí nejen spoustu zážitků, ale také získají nové dovednosti, znalosti a zlepší svou fyzickou kondici. Záměrné vystavení určitému nepohodlí a mezním situacím je také učí, jak tyto, pro ně často nové, situace zvládat, čímž přispívají k posílení jejich vůle a odolnosti.

Pobyt dětí na zotavovacích akcích (letních táborech), v jednoduchých polních podmínkách, může přinášet riziko vzniku infekčních onemocnění, mezi která v první řadě patří zejména onemocnění přenášená vodou a onemocnění z potravin. Mikrobiologické znečištění pitné vody (bakteriemi, viry nebo prvoky) může po požití vyvolat infekční onemocnění zažívacího traktu charakterizované průjmy, nevolností, zvracením, bolestmi a křečemi břicha, případně teplotou. Proto je pořádající osoba povinna zajistit krácený laboratorní rozbor vzorku pitné vody, který nebude starší než 3 měsíce v případě, že se jedná o jiné než veřejné zásobování. Rozbor poskytne základní informací o typu vody (pH, tvrdost, železo…), dále o její senzorické přijatelnosti (zákal, pach, chuť, barva), o možném ovlivnění povrchovou vodou (mikroskopický obraz, počty kolonií při 22°C a 36°C) a především o známkách fekálního znečištění (Escherichia coli, enterokoky, koliformní bakterie). Toto by pak mělo být součástí hlášenky zaslané místně příslušné Krajské hygienické stanici. Vzor formuláře hlášenky najdete zde.

Dalším významným mikrobiologickým rizikem je manipulace se stravou a s tím spojená onemocnění z potravin. Původcem jsou nejčastěji bakterie (Salmonella, Campylobacter) nebo bakteriální toxiny. Tato onemocnění se projevují zejména průjmy, bolestí břicha, zvracením, teplotou. Strava na táborech je často připravována v jednoduchých, jak již bylo zmíněno polních podmínkách, proto zde musí platit alespoň základní pravidla. Prostory pro stravování, s výjimkou ohnišť, musí být zastřešeny a zabezpečeny proti nepříznivým zevním vlivům a musí zahrnovat alespoň prostory pro přípravu pokrmů, konzumaci, mytí nádobí a skladování potravin. V prostoru přípravy pokrmů nesmí docházet ke křížení současně prováděných čistých a nečistých činností, postupů a úkonů. Zásobování tábora musí pořádající osoba zajišťovat pravidelně, v přiměřeném množství. Potraviny musí být skladovány na stinném a pokud možno nejchladnějším místě, musí být chráněny proti jakékoliv kontaminaci a musí být dodržována doba minimální trvanlivosti či doba použitelnosti. Potraviny, které pořádající osoba nedokáže udržovat za podmínek požadovaných výrobcem, musí být nejlépe bezprostředně po nákupu tepelně upraveny a zkonzumovány – jedná se především o maso, vejce, zamraženou zeleninu. Doporučujeme, aby potraviny dovezené z domova a podléhající zkáze byly po příjezdu do tábora zlikvidovány. Samozřejmostí je, že k vaření, k očistě pracovních ploch, k mytí nádobí a k osobní hygieně kuchaře je používána pouze voda pitná. U dětí se předpokládá důsledná hygiena rukou, zejména po použití WC a před jídlem.

Dalším, hojně se vyskytujícím nepřítelem dětských táborů jsou klíšťata, přenašeči klíšťové encefalitidy a lymské boreliózy. Za vhodné se považuje obléknutí dlouhých kalhot, jejichž nohavice se mohou zasunout do ponožek, popřípadě do bot a použití repelentů. Není vhodné si sedat nebo lehat do trávy. Po návratu do tábora je nutné pečlivě prohlédnout celé tělo. V případě přisátí klíštěte je nutné okamžité odstranění a desinfekce místa přisátí.

V neposlední řadě by měla pořádající osoba uzpůsobit psychickou a fyzickou zátěž dětí jejich věku, schopnostem, možnostem a zdravotnímu stavu. Každý vedoucí na začátku tábora získává přehled zdravotních omezení jednotlivých dětí (alergie, dieta, povinné léky, psychické problémy), který je povinen bezprostředně nastudovat a účinně kontrolovat a tak předcházet zdravotním komplikacím.

Zvláštní důraz je také nutné klást na prevenci před úpalem v horkých dnech (pokrývka hlavy) a na dodržování pitného režimu (děti od 4 do 8 let – 1,6 l tekutin/den, děti od 9 do 13 let – 1,9 až 2,1 l tekutin/den, děti od 14 let – 2,5 l tekutin/den). Pitný režim je nutné dodržovat také při aktivním sportování či při hrách dětí, aby nedošlo k přehřátí dítěte.

Při pobytu dětí na táboře nelze vyloučit riziko úrazů. Účinně se jim dá předcházet pečlivou volbou programu (nepřipouštíme „bojovky“ spojné s házením předmětů po soupeřích, šermování s klacky apod.), neustálou přítomností vedoucího a v neposlední řadě adekvátním působením na děti samotné. Je vhodné také prověřit plavecké schopnosti jednotlivých dětí, už jen z důvodu, že neplavci mají často v kolektivu tendenci přeceňovat své schopnosti.

Z našich zkušeností vyplývá, že organizace i jednotlivci, připravující pro děti naplnění volného času o prázdninách, přistupují k tomuto úkolu ve většině případů velmi zodpovědně.

Případné Vaše dotazy zasílejte na e-mailovou adresu michaela.pavelkova@khsova.cz, popřípadě Vám je rádi zodpovíme na telefonním čísle 554 774 121.

Všem provozovatelům přejeme hladký průběh táborové sezóny 2015.

Zveřejněno: 3.6.2015